Lưu trữ thể loại: LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Công nghiệp hóa là gì? Các mô hình công nghiệp hóa tiêu biểu trên thế giới

Công nghiệp hóa là gì

Công nghiệp hóa chính là một trong những cuộc cách mạng về kinh tế về kỹ thuật vĩ đại mà loài người đã và đang trải qua. Công nghiệp hóa là gì?

Quy luật giá trị là gì? Nội dung của quy luật giá trị – Kinh tế chính trị

Quy luật giá trị là gì

Quy luật kinh tế luôn tồn tại khách quan, trong phạm vi Kinh tế chính trị, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu các quy luật cơ bản của kinh tế thị thị trường, trước hết là :…

AVC là gì trong kinh tế vi mô? Doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong kinh tế là gì?

AVC là gì trong kinh tế vi mô

Trong kinh tế học, chi phí phản ánh số lượng các nguồn lực đã sử dụng được quy ra tiền để sản xuất ra hàng hóa nhằm tạo doanh thu ở đầu ra. Lợi nhuận sẽ bằng doanh thu…

Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng XHCN

Mô hình Kinh tế thị trường ở Việt Nam vừa có những tính chất chung của nền kinh tế thị trường thế giới, lại có những đặc trưng riêng do đặc thù về điều kiện lịch sử của…

Giá trị thặng dư là gì? Công thức tính khối lượng giá trị thặng dư

Khái niệm giá trị thặng dư là gì

Để hiểu sâu hơn trình độ cũng như quy mô của sự bóc lột giá trị thặng dư, ta sẽ cùng tìm hiểu 2 phạm trù Tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư. Đồng thời, xét một ví dụ…