AVC là gì trong kinh tế vi mô? Doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong kinh tế là gì?

AVC là gì trong kinh tế vi mô

AVC là gì trong kinh tế vi mô?

AVC là gì trong kinh tế vi mô
AVC là tổng chi phí biển đổi trên một đơn vị sản phẩm phát sinh khi công ty tham gia vào quá trình sản xuất ngắn hạn.

AVC trong kinh tế vi mô là viết tắt của Average variable cost, được gọi là chi phí biến đổi bình quân. Đây là tổng chi phí biển đổi trên một đơn vị sản phẩm phát sinh khi công ty tham gia vào quá trình sản xuất ngắn hạn.

Doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong kinh tế là gì?

Doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong kinh tế là gì
Tìm hiểu 3 khái niệm doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong kinh tế 

Cùng giasuglory.edu.vn tìm hiểu, phân tích các khái niệm doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong kinh tế sau đây:

Doanh thu là gì? 

Doanh thu là gì
Doanh thu là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp thu được từ bán hàng hóa, cung cấp các dịch vụ của một cá nhân hay tổ chức

Doanh thu là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp thu được từ bán hàng hóa, cung cấp các dịch vụ của một cá nhân hay tổ chức. Doanh thu là thước đo hiệu quả cho hoạt động kinh doanh, thể hiện quy mô và khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp nhằm góp phần làm tăng vốn của chủ sở hữu.

Chi phí là gì?

Chi phí là gì
Chi phí là chỉ tiêu được phản ánh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và được sử dụng để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Chi phí là chỉ tiêu được phản ánh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và được sử dụng để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Xem Thêm Bài Viết  Sự ra đời của phép biện chứng duy vật?

Chi phí bao gồm hai loại là chi phí kinh tế và chi phí kế toán (tính toán).

Chi phí kinh tế được đo bằng giá trị thị trường của các nguồn tài nguyên cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.

Chi phí kế toán là những chi phí bằng tiền mà doanh nghiệp thực sự đã bỏ ra, nó được tính toán thông qua nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp.

Chi phí kế toán chỉ bằng chi phí kinh tế khi mà nó tính đủ nhưng thường là chi phí kế toán nhỏ hơn nhiều so với chi phí kinh tế.

Lợi nhuận là gì?

Lợi nhuận là gì
Lợi nhuận được xem là kết quả tài chính cuối cùng sau khi doanh thu nhận về và khấu trừ đi các khoản chi phí đầu tư, chi phí phát sinh như là mua bán dịch vụ, sản phẩm,…

Lợi nhuận là chỉ số thể hiện sự chênh lệch giữa doanh thu của doanh nghiệp và các chi phí đầu tư, phát sinh của các hoạt động sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận là chỉ số dùng để phản ánh rõ nhất tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp.

Lợi nhuận được xem là kết quả tài chính cuối cùng sau khi doanh thu nhận về và khấu trừ đi các khoản chi phí đầu tư, chi phí phát sinh như là mua bán dịch vụ, sản phẩm, thuê mặt bằng, lương nhân viên,….

Dựa vào chỉ số lợi nhuận của doanh nghiệp là cơ sở để các nhà đầu tư đánh giá hiệu quả hoạt động kinh tế cũng như tiềm năng phát triển trong tương lai để họ tiến hành đầu tư.

Chi phí ngắn hạn kinh tế vi mô là gì?

Chi phí ngắn hạn kinh tế vi mô là gì
Chi phí sản xuất ngắn hạn là toàn bộ tiền mà doanh nghiệp chi ra trong một khoảng thời gian nhất định, gồm 2 thành phần, đó là: Chi phí cố định và chi phí biến đổi. 

Chi phí sản xuất ngắn hạn là toàn bộ tiền mà doanh nghiệp chi ra trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường sẽ được hạch toán cho một ngày, một tháng, một quý hay là một năm.

Xem Thêm Bài Viết  Nguyên nhân vầ kết quả là gì? Nội dung cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả

Chi phí sản xuất ngắn hạn bao gồm 2 thành phần, đó là: Chi phí cố định và chi phí biến đổi. 

Chi phí cố định là chi phí không thay đổi khi sản lượng thay đổi. Chi phí biến đổi là chi phí luôn thay đổi đồng biến theo mức đầu ra.

Tùy trường hợp mà chi phí cố định thường là chi phí xây dựng, mua trang thiết bị. Tuy nhiên cũng có những khoản phí tổn cố định cho việc vận hành nhà máy, bảo hiểm hay thậm chí là chi phí cho lượng nhỏ công nhân. Đó là những chi phí không thay đổi dù cho nhà máy có thay đổi mức sản xuất.

Chi phí biển đổi gồm các phí tổn về tiền lương, chi phí cho nguyên vật liệu. Chi phí biến đổi tăng lên khi đầu ra tăng.

Chi phí cố định là một phần phải xem xét khi nhà quản lý đưa ra quyết định. Tuy nhiên, để quyết định mức sản xuất thì nhà quản lý doanh nghiệp cần biết chi phí biến đổi tăng như thế nào theo mức đầu ra.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *