Lưu trữ thể loại: LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Phân tích nội dung, ý nghĩa nguyên lý mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển?

Quan điểm phát triển với yêu cầu khi phân tích một sự vật, hiện tượng phải đặt nó trong sự vận động, phải phát hiện được xu hướng biến đổi, chuyển hóa của chúng. Quan…

Hỏi: Phân tích nội dung, ý nghĩa phương pháp luận định nghĩa vật chất của Lênin?

Định nghĩa vật chất của Lê-nin đã giải đáp một cách khoa học về vấn đề cơ bản của triết học và phê phán những quan niệm sai lầm của triết học duy tâm, tôn giáo về vật…

Nhà nước bắt nguồn từ đâu? [Pháp luật đại cương]

Nhà nước là một hiện tượng đa dạng và phức tạp, muốn hiểu rõ bản chất của nhà nước và các quy luật phát triển cần phải hiểu nguồn gốc hình thành của nhà nước.

Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện để thành lập Đảng

Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện để thành lập Đảng. Vai trò này được thể hiện trước hết từ việc lựa chọn con đường cách mạng đúng đắn, đi theo QUốc tế Cộng sản và…

Khi nhà tư bản bán hàng hóa với Giá cả < Giá trị thì nhà tư bản có lợi nhuận không? (Giả sử thị trường cung = cầu)

Câu hỏi ngắn xoay xung quanh mối quan hệ giá cả, giá trị và lợi nhuận trong Kinh tế chính trị.