Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện để thành lập Đảng

Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện để thành lập Đảng
Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện để thành lập Đảng.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt lịch sử vĩ đại của Cách mạng Việt Nam. Chính Nguyễn Ái Quốc là người trực tiếp và quyết định đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc được thể hiện qua quá trình chuẩn bị các điều kiện thành lập Đảng.
Nguyễn Ái Quốc
Nguyễn Ái Quốc

1. Sự lựa chọn con đường cứu nước, cứu dân của Nguyễn Ái Quốc.

Trong lịch sử, các phong trào đấu tranh chống pháp, dù theo khuynh hướng phong kiến hay theo khuynh hướng dân chủ tư sản, cuối cùng đều đi đến bế tắc. Trước yêu cầu cấp bách phải tìm một con đường cứu nước mới, bằng thiên tài trí tuệ và nhãn quan chính trị sắc bén, năm 1911, Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước. Với tên gọi Văn Ba, Người đã qua nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là các nước tư bản phát triển như Mỹ, Pháp, Anh. Trong quá trình tìm đường cứu nước, Người đã tìm hiểu kỹ các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới như Cách mạng Mỹ (1776), Cách mạng Pháp (1789), Người khâm phục tinh thần đấu tranh của 2 cuộc cách mạng nhưng nhận thức rõ những hạn chế của các cuộc cách mạng tư sản. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc khẳng định con đường cách mạng tư sản không thể đưa lại độc lập và hạnh phúc cho nhân dân các nước nói chung, nhân dân Việt Nam nói riêng.

Pháp xâm lược Đông Dương (minh họa)

Năm 1917, Nguyễn Ái Quốc đặc biệt quan tâm tìm hiểu thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga. Người rút ra kết luận: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật”.
Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước đế quốc thắng trận họp Hội nghị Vécxay (năm 1919) để phân chia quyền lợi. Thay mặt những người Việt Nam yêu nước sống ở Pháp, Người lấy tên là Nguyễn Ái Quốc đưa đến Hội nghị này bản yêu sách đòi các quyền tự do, dân chủ và bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Bản yêu sách đó không được Hội nghị Vécxay chú ý đến, nhưng được báo chí tiến bộ Pháp công bố rộng rãi và gây ảnh hưởng chính trị vang dội. Đó là đòn tiến công trực diện đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc vào bọn trùm đế quốc. Kết luận quan trọng mà Nguyễn Ái Quốc rút ra là: “Những lời tuyên bố dân tộc tự quyết của bọn đế quốc chỉ là trò bịp bợm; các dân tộc bị áp bức muốn được độc lập tự do thực sự, trước hết phải dựa vào lực lượng của bản thân mình, phải tự mình giải phóng cho mình.”
Vào tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin. Bản Luận cương đó đã đáp ứng đúng nguyện vọng tha thiết mà Nguyễn Ái Quốc đang ấp ủ: độc lập cho Tổ quốc, tự do  cho đồng bào. Sau này Người viết: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như
đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là cái cần
thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”.
Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp (tháng 12 năm 1920) Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người: từ người yêu nước trở thành người cộng sản và tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn “Muốn cứu nước phải giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng xã hội Pháp
Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng xã hội Pháp

Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc rời Pháp đi Mátxcơva để tham dự Hội nghị Quốc tế nông dân, đồng thời trực tiếp học tập nghiên cứu kinh nghiệm Cách mạng Tháng Mười và chủ nghĩa Lênin. Người viết nhiều bài cho báo Sự thật của Đảng Cộng sản Liên Xô và tạp chí “Thư tín quốc tế” của Quốc tế Cộng sản. Năm 1924, Người tham gia Đại hội V của Quốc tế Cộng sản và các đại hội của Quốc tế Công hội đỏ, Quốc tế Phụ nữ, Quốc tế Thanh niên, Quốc tế Cứu tế đỏ.
Đây cũng là sự kiện mở ra cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam một giai đoạn mới “giai đoạn gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế, đưa nhân dân Việt Nam đi theo con đường mà chính người đã trải qua, từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác Lê nin”

Xem Thêm Bài Viết  Mô hình cung cầu là gì? Sử dụng đồ thị cung cầu để giải thích các trường hợp thực tiễn

2. Quá trình tích cực chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức.

Từ khi trở thành người cộng sản, cùng với việc thực hiện những nhiệm vụ đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Nguyễn Ái Quốc xúc tiến mạnh mẽ việc nghiên cứu lý luận giải phóng dân tộc theo học thuyết cách mạng vô sản của chủ nghĩa Mác – Lênin để truyền bá vào nước ta, từng bước chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập chính đảng cộng sản ở Việt Nam

Chủ nghĩa Mác Lênin
Chủ nghĩa Mác Lênin

Về tư tưởng

Vừa nghiên cứu lý luận, vừa tham gia hoạt động thực tiễn trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, dưới nhiều phương thức phong phú, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực tố cáo tội ác thực dân đối với nhân dân các thuộc địa, đồng thời tiến hành tuyên truyền tư tưởng Mác Lê  nin, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa những người cộng sản và nhân dân lao động Pháp với các nước thuộc địa và phụ thuộc.
Từ giữa năm 1921, tại Pháp, cùng một số nhà cách mạng của các nước thuộc địa  khác, Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Hội liên hiệp thuộc địa, sau đó sang lập  tờ báo Le Paria ( Người cùng khổ). Người viết nhiều bài báo trên báo nhân đạo, Đời sống công nhân, Tạp chí Cộng sản….
Năm 1922, Ban Nghiên cứu thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp thành lập, Nguyễn Ái Quốc được cử làm Trưởng Tiểu ban Nghiên cứu  về Đông Dương.
Năm 1925, cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp được xuất bản lần đầu ở Paris, đã tố cáo, kết tội chế độ bóc lột, cai trị của thực dân Pháp đối với các nước thuộc địa, thức tỉnh nhân dân các dân tộc bị áp bức nói chung và nhân dân Việt nam nói riêng.

Xem Thêm Bài Viết  Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 10/1930, như thế nào?
Bản án chế độ Thực dân Pháp
Bản án chế độ Thực dân Pháp

Về chính trị:

Nguyễn Ái Quốc đưa ra những luận điểm quan trọng về cách mạng giải phóng dân tộc. Người khẳng định rằng, con đường cách mạng của các dân tộc bị áp bức là giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản.
Nguyễn Ái Quốc xác định cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa  là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới; giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa với cách mạng vô sản ở “ chính quốc” có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
Đối với các dân tộc thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc chỉ rõ: “ công  nông  là gốc của cách mệnh; còn học trò nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ…là bầu bạn cách mệnh của công nông”
Về vấn đề Đảng Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc khẳng định: “ Cách mạng trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp  mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy.
Phong trào “ vô sản hóa” do Kỳ bộ Bắc Kỳ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên phát động từ ngày 29 – 9 -1928 đã góp phần truyền bá tư tưởng vô sản, rèn luyện cán bộ và xây dựng phát triển tổ chức của công nhân.

Về tổ chức:

tháng 11 – 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc). Sau khi tiếp xúc với Tâm tâm xã – một tổ chức yêu nước của thanh niên Việt Nam và nhận thấy họ không hiểu gì về lý luận, lại càng không biết việc tổ chức, Nguyễn Ái Quốc lựa chọn một số người tích cực và giác ngộ họ, lập ra Cộng sản đoàn (tháng 2 – 1925) gồm Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lưu Quốc Long, Trương Văn Lĩnh, Lê Quảng Đạt và Lâm Đức Thụ.
Tháng 6 – 1925 Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên với cơ quan tuyên truyền là tuần báo Thanh niên. Hội công bố Tuyên ngôn, nêu rõ mục đích tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình.

Xem Thêm Bài Viết  Nguyên nhân vầ kết quả là gì? Nội dung cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả
Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên
Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

Để đào tạo một đội ngũ cán bộ cách mạng, sau khi đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc mở nhiều lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu. Phần lớn học viên là thanh niên, học sinh, trí thức Việt Nam yêu nước. Họ học làm cách mạng, học cách hoạt động bí mật. Một số được chọn đi học ở trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản, một số khác được cử đi học trường quân sự Hoàng Phố, còn phần lớn “bí mật về nước để “truyền bá lý luận giải phóng dân tộc và tổ chức nhân dân”. Từ năm 1925 – 1927, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã mở các lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ cách mạng Việt Nam. Hội đã xây dựng được nhiều cơ sở ở các trung tâm kinh tế, chính trị trong nước. Năm 1928, Hội thực hiện chủ trương “vô sản hóa”, đưa hội viên vào nhà máy, hầm mỏ, đồn điền để rèn luyện lập trường, quan điểm giai cấp công nhân; để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin và lý luận giải phóng dân tộc nhằm thúc đẩy sự phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam.
– Cùng với việc đào tạo cán bộ, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức ra các tờ báo Thanh niên, Công nông, Lính cách mệnh, Tiền phong nhằm truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam. Quan điểm cách mạng của Nguyễn Ái Quốc đã thức tỉnh và giác ngộ quần chúng, thúc đẩy phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân phát triển theo con đường cách mạng vô sản.
– Năm 1927, Bộ Tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản tác phẩm Đường cách mệnh . Tác phẩm đó đã đề cấp những vấn đề cơ bản của một cương lĩnh chính trị, chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đường cách mệnh có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với cách mạng Việt Nam.
 

           Tóm lại, trên đây là nội dung cơ bản về vai trò của Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện để thành lập Đảng. Vai trò này được thể hiện trước hết từ việc lựa chọn con đường cách mạng đúng đắn, đi theo QUốc tế Cộng sản và Chủ nghĩa Mác Lê nin. Đồng thời, Người có sự chuẩn bị về mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức cần thiết cho việc thành lập Đảng. Có thể nói, vai trò của Nguyễn Ái Quốc cho việc chuẩn bị các điều kiện thành lập Đảng vừa đúng về mặt lý luận, vừa sát về mặt thực tiễn.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *