Trắc Nghiệm Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin

câu hỏi trắc nghiệm Phần-II-kinh-tế-chính-trị-Mác-lênin có đáp án

kinh tế chính trị Mác – lênin

A- Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Thuật ngữ “kinh tế- chính trị” được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào?

a. 1610

b. 1612

c. 1615

d. 1618

Câu 2. Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm “kinh tế- chính trị”?

a. Antoine Montchretiên

b. Francois Quesney

c. Tomas Mun

d. William Petty

Câu 3. Ai là người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính trị tư sản cổ điển?

a. A. Smith

b. D. Ricardo

c. W.Petty

d. R.T.Mathus

Câu 4. Ai là người được coi là nhà kinh tế thời kỳ công trường thủ công?

a. W. Petty

b. A. Smith

c. D.Ricardo

d. R.T.Mathus

Câu 5. D.Ricardo là nhà kinh tế của thời kỳ nào?

a. Thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ TBCN

b. Thời kỳ hiệp tác giản đơn

c. Thời kỳ công trường thủ công

d. Thời kỳ đại công nghiệp cơ khí

Câu 6. Kinh tế- chính trị Mác – Lênin đã kế thừa và phát triển trực tiếp những thành tựu của:

a. Chủ nghĩa trọng thương

b. Chủ nghĩa trọng nông

c. Kinh tế chính trị cổ điển Anh

d. Kinh tế- chính trị tầm thường

Câu 7. Học thuyết kinh tế nào của C.Mác được coi là hòn đá tảng?

a. Học thuyết giá trị lao động

b. Học thuyết giá trị thặng dư

c. Học thuyết tích luỹ tư sản

d. Học thuyết tái sản xuất tư bản xã hội

Câu 8. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế- chính trị Mác-Lênin là:

a. Sản xuất của cải vật chất

b. Quan hệ xã hội giữa người với người

c. Quan hệ sản xuất trong mối quan hệ tác động qua lại với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng.

d. Quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng.

Câu 9. Hãy chọn phương án đúng về đặc điểm của quy luật kinh tế:

a. Mang tính khách quan

b. Mang tính chủ quan

c. Phát huy tác dụng thông qua hoạt động kinh tế của con người

d. Cả a và c

Câu 10. Chọn phương án đúng về quy luật kinh tế và chính sách kinh tế:

a. Quy luật kinh tế là cơ sở của chính sách kinh tế

b. Chính sách kinh tế là hoạt động chủ quan của nhà nước trên cơ sở nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan.

c. Quy luật kinh tế và chính sách kinh tế đều phụ thuộc vào các điều kiện khách quan.

d. Cả a, b, c

Câu 11. Để nghiên cứu kinh tế- chính trị Mác- Lênin có thể sử dụng nhiều phương pháp, phương pháp nào quan trọng nhất?

a. Trừu tượng hoá khoa học

b. Phân tích và tổng hợp

c. Mô hình hoá

d. Điều tra thống kê

Câu 12. Khi nghiên cứu phương thức sản xuất TBCN, C.Mác bắt đầu từ:

a. Sản xuất của cải vật chất

b. Lưu thông hàng hoá

c. Sản xuất giá trị thặng dư

d. Sản xuất hàng hoá giản đơn và hàng hoá

Câu 13. Trừu tượng hoá khoa học là:

a. Gạt bỏ những bộ phận phức tạp của đối tượng nghiên cứu.

b. Gạt bỏ các hiện tượng ngẫu nhiên, bề ngoài, chỉ giữ lại những mối liên hệ phổ biến mang tính bản chất.

c. Quá trình đi từ cụ thể đến trừu tượng và ngược lại.

d. Cả b và c

Câu 14. Chức năng nhận thức của kinh tế- chính trị là nhằm:

a. Phát hiện bản chất của các hiện tượng và quá trình kinh tế.

b. Sự tác động giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng.

c. Tìm ra các quy luật kinh tế

d. Cả a, b, c

Câu 15. Chức năng phương pháp luận của kinh tế- chính trị Mác- Lênin thể hiện ở:

a. Trang bị phương pháp để xem xét thế giới nói chung

b. Là nền tảng lý luận cho các khoa học kinh tế ngành

c. Là cơ sở lý luận cho các khoa học nằm giáp ranh giữa các tri thức các ngành khác nhau.

d. Cả b và c

Câu 16. Chức năng tư tưởng của kinh tế- chính trị Mác – Lê nin thể hiện ở:

a. Góp phần xây dựng thế giới quan cách mạng của giai cấp công nhân

b. Tạo niềm tin vào thắng lợi trong cuộc đấu tranh xoá bỏ áp bức bóc lột

c. Là vũ khí tư tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong công cuộc xây dựng CNXH

d. Cả a, b và c

Câu 17. Bản chất khoa học và cách mạng của kinh tế – chính trị Mác- Lênin thể hiện ở chức năng nào?

a. Nhận thức

b. Tư tưởng

c. Phương pháp luận

d. Cả a, b và c

Câu 18. Hoạt động nào của con người được coi là cơ bản nhất và là cơ sở của đời sống xã hội?

a. Hoạt động chính trị

b. Hoạt động khoa học

c. Hoạt động sản xuất của cải vật chất

d. Hoạt động nghệ thuật, thể thao

Câu 19. Để xem xét, giải thích nguồn gốc sâu xa của các hiện tượng kinh tế- xã hội phải xuất phát từ:

a. Từ hệ tư tưởng của giai cấp thống trị

b. Từ các hoạt động kinh tế

c. Từ truyền thống lịch sử

d. Từ ý thức xã hội

Câu 20. Quá trình sản xuất là sự kết hợp của các yếu tố:

a. Sức lao động với công cụ lao động

b. Lao động với tư liệu lao động

c. Sức lao động với đối tượng lao động và tư liệu lao động

d. Lao động với đối tượng lao động và tư liệu lao động

Câu 21. “Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà là ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với những tư liệu lao động nào”. Câu nói trên là của ai?

a. A. Smith

b. D.Ricardo

c. C.Mác

d. Ph.Ăng ghen

Câu 22. Sức lao động là:

a. Toàn bộ thể lực và trí lực trong một con người đang sống và được vận dụng để sản xuất ra giá trị sử dụng nào đó.

b. Khả năng lao động, được tiêu dùng trong quá trình sản xuất.

c. Hoạt động có mục đích của con người để tạo ra của cải.

d. Cả a và b.

Câu 23. Lao động sản xuất có đặc trưng cơ bản là:

a. Hoạt động cơ bản nhất, là phẩm chất đặc biệt của con người

b. Là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người

c. Là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực

d. Cả a, b và c

Câu 24. Lao động sản xuất có vai trò gì đối với con người?

a. Tạo ra của cải vật chất để nuôi sống con người

b. Phát triển, hoàn thiện con người cả về thể lực và trí lực

c. Giúp con người tích luỹ kinh nghiệm, chế tạo ra công cụ sản xuất ngày càng tinh vi

d. Cả a, b, c.

Câu 25. Đối tượng lao động là:

a. Các vật có trong tự nhiên

b. Những vật mà lao động của con người tác động vào nhằm thay đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người

c. Những vật dùng để truyền dẫn sức lao động của con người

d. Cả a, b, c

Câu 26. Chọn ý đúng trong các ý dưới đây:

a. Mọi nguyên liệu đều là đối tượng lao động

b. Mọi đối tượng lao động đều là nguyên liệu

c. Nguyên liệu là đối tượng lao động của các ngành công nghiệp chế biến

d. Cả a và c đều đúng.

Câu 27. Tư liệu lao động gồm có:

a. Công cụ lao động

b. Các vật để chứa đựng, bảo quản

c. Kết cấu hạ tầng sản xuất

d. Cả a, b, c

Câu 28. Trong tư liệu lao động, bộ phận nào quyết định đến năng suất lao động?

a. Công cụ lao động

b. Nguyên vật liệu cho sản xuất

c. Các vật chứa đựng, bảo quản

d. Kết cấu hạ tầng sản xuất

Câu 29. Bộ phận nào của tư liệu lao động được coi là tiêu chí phản ánh đặc trưng phát triển của một thời đại kinh tế

a. Công cụ lao động

b. Kết cấu hạ tầng sản xuất

c. Nhà cửa, kho bãi … để chứa đựng, bảo quản

d. Cả a và b

Câu 30. Chọn ý đúng trong các ý dưới đây:

a. Một vật là đối tượng lao động cũng có thể là tư liệu lao động

b. Một vật là tư liệu lao động cũng có thể là đối tượng lao động

c. Đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp với nhau là tư liệu sản xuất

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 31. Trong tư liệu lao động, bộ phận nào cần được phát triển đi trước một bước so với đầu tư sản xuất trực tiếp?

a. Công cụ sản xuất

b. Các bộ phận chứa đựng, bảo quản

c. Kết cấu hạ tầng sản xuất

d. Cả a và c

Câu 32. Trong nền sản xuất lớn hiện đại, yếu tố nào giữ vai trò quyết định của quá trình lao động sản xuất?

a. Sức lao động

b. Tư liệu sản xuất hiện đại

c. Công cụ sản xuất tiên tiến

d. Đối tượng lao động

Câu 33. Phương thức sản xuất là sự thống nhất của:

a. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

b. Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

c. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

d. Cơ cấu kinh tế và kết cấu giai cấp xã hội

Câu 34. Lực lượng sản xuất biểu hiện:

a. Quan hệ con người với tự nhiên

b. Quan hệ con người với con người

c. Quan hệ con người với tự nhiên và quan hệ người với người

d. Cả a, b, c

Câu 35. Trong thời đại ngày nay, lực lượng sản xuất bao gồm các yếu tố nào?

a. Người lao động

b. Tư liệu sản xuất

c. Khoa học công nghệ

d. Cả a, b, c

Câu 36. Yếu tố chủ thể của lực lượng sản xuất là:

a. Tư liệu sản xuất hiện đại

b. Con người với kỹ năng, kỹ xảo và tri thức được tích luỹ lại

c. Khoa học công nghệ tiên tiến

d. Cả b và c

Câu 37. Quan hệ sản xuất biểu hiện:

a. Quan hệ giữa người với tự nhiên

b. Quan hệ kinh tế giữa người với người trong quá trình sản xuất

c. Quan hệ giữa người với người trong xã hội

d. Cả a, b, c

Câu 38. Quan hệ sản xuất bao gồm:

a. Quan hệ về sở hữu tư liệu sản xuất

b. Quan hệ về tổ chức quản lý sản xuất xã hội

c. Quan hệ về phân phối sản phẩm xã hội

d. Cả a, b, c

Câu 39. Quan hệ nào giữ vai trò quyết định trong quan hệ sản xuất:

a. Quan hệ sở hữu

b. Quan hệ tổ chức quản lý

c. Quan hệ phân phối

d. Không quan hệ nào quyết định

Câu 40. Quan hệ sản xuất được hình thành do:

a. ý muốn chủ quan của con người

b. Do giai cấp thống trị quy định thành pháp luật

c. Do tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

d. Cả a, b, c

Câu 41. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có quan hệ với nhau thế nào?

a. Tác động qua lại với nhau

b. Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất

c. QHSX có tác động tích cực trở lại đối với lực lượng sản xuất

d. Cả a, b và c

Câu 42. Khi nào QHSX được xem là phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất?

a. Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển

b. Cải thiện đời sống nhân dân

c. Tạo điều kiện thực hiện công bằng xã hội

d. Cả a, b, c

Câu 43. Các phương thức sản xuất nối tiếp nhau trong lịch sử theo trình tự nào?

a. Cộng sản nguyên thuỷ- phong kiến- chiếm hữu nô lệ- tư bản – chủ nghĩa cộng sản

b. Cộng sản nguyên thuỷ- chiếm hữu nô lệ- phong kiến- tư bản- chủ nghĩa cộng sản

c. Chiếm hữu nô lệ – cộng sản nguyên thuỷ – phong kiến – tư bản – chủ nghĩa cộng sản

d. Cộng sản nguyên thuỷ – chiếm hữu nô lệ – tư bản – phong kiến – chủ nghĩa cộng sản

Câu 44. Tái sản xuất là:

a. Là quá trình sản xuất

b. Là quá trình sản xuất được lặp đi lặp lại và phục hồi không ngừng.

c. Là sự khôi phục lại sản xuất

d. Cả a, b, c

Câu 45. Căn cứ vào đâu để phân chia thành tái sản xuất cá biệt và tái sản xuất xã hội?

a. Căn cứ vào phạm vi sản xuất

b. Căn cứ vào tốc độ sản xuất

c. Căn cứ vào tính chất sản xuất

d. Căn cứ vào nội dung sản xuất

Câu 46. Căn cứ vào đâu để chia ra thành tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng?

a. Căn cứ vào phạm vi

b. Căn cứ vào nội dung

c. Căn cứ vào tính chất

d. Căn cứ vào quy mô

Câu 47. Loại tái sản xuất nào làm tăng sản phẩm chủ yếu do tăng năng suất lao động và hiệu quả sử dụng các nguồn lực?

a. Tái sản xuất giản đơn

b. Tái sản xuất mở rộng

c. Tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng

d. Tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu

Câu 48. Chọn ý sai về tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng?

a. Tái sản xuất giản đơn là đặc trưng của nền sản xuất nhỏ

b. Tái sản xuất giản đơn là việc tổ chức sản xuất đơn giản, không phức tạp

c. Tái sản xuất mở rộng là đặc trưng của nền sản xuất lớn

d. Sản phẩm thặng dư là nguồn gốc của tái sản xuất mở rộng

Câu 49. Chọn ý sai về tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng và tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu?

a. Đều làm cho sản phẩm tăng lên

b. Cả hai hình thức tái sản xuất đều dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động và hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào

c. Tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn và gây ra ô nhiễm ít hơn tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng.

d. Cả b và c

Câu 50. Xác định đúng trình tự các khâu của quá trình tái sản xuất

a. Sản xuất – trao đổi – phân phối – tiêu dùng

b. Sản xuất – phân phối – trao đổi – tiêu dùng

c. Phân phối – trao đổi – sản xuất – tiêu dùng

d. Trao đổi – tiêu dùng – phân phối – sản xuất

Câu 51. Trong 4 khâu của quá trình tái sản xuất, khâu nào giữ vai trò quyết định?

a. Sản xuất

b. Phân phối

c. Trao đổi

d. Tiêu dùng

Câu 52. Trong các khâu của quá trình tái sản xuất, khâu nào là mục đích và là động lực?

a. Sản xuất

b. Phân phối

c. Trao đổi

d. Tiêu dùng

Câu 53. Chọn ý đúng về quan hệ giữa sản xuất với phân phối

a. Tồn tại độc lập với nhau

b. Phân phối thụ động, do sản xuất quyết định

c. Phân phối quyết định đến quy mô, cơ cấu của sản xuất

d. Sản xuất quyết định phân phối, phân phối có tác động tích cực đối với sản xuất.

Câu 54. Nội dung của tái sản xuất xã hội bao gồm:

a. Tái sản xuất của cải vật chất và QHSX

b. Tái sản xuất sức lao động và tư liệu sản xuất

c. Tái sản xuất tư liệu tiêu dùng và môi trường sinh thái

d. Tái sản xuất sức lao động, của cải vật chất, QHSX và môi trường sinh thái

Câu 55. Tiêu chí nào là quan trọng nhất để phân biệt các hình thái kinh tế – xã hội?

a. Lực lượng sản xuất

b. Quan hệ sản xuất

c. Tồn tại xã hội

d. Kiến trúc thượng tầng

Câu 56. Tăng trưởng kinh tế là:

a. Tăng năng suất lao động

b. Tăng hiệu quả của sản xuất

c. Tăng quy mô sản lượng của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định

d. Sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội

Câu 57. Chỉ số nào được sử dụng để tính tốc độ tăng trưởng kinh tế?

a. Mức tăng năng suất lao động

b. Mức tăng vốn đầu tư

c. Mức tăng GDP/người

d. Mức tăng GNP hoặc GDP năm sau so với năm trước

Câu 58. Để tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế học hiện đại nêu ra các nhân tố nào?

a. Vốn, khoa học công nghệ và con người

b. Đất đai, tư bản và cơ cấu kinh tế

c. Cơ cấu kinh tế, thể chế chính trị và vai trò của nhà nước

d. Cả a và c

Câu 59. Chọn ý đúng về phát triển kinh tế

a. Phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh tế bền vững

b. Phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện cơ cấu kinh tế và thể chế kinh tế.

c. Phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống

d. Phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh tế gắn liền với hoàn thiện cơ cấu kinh tế, thể chế kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Câu 60. Thế nào là tăng trưởng kinh tế bền vững?

a. Là sự tăng trưởng ổn định lâu dài và tốc độ rất cao

b. Là sự tăng trưởng tương đối cao, ổn định trong thời gian tương đối dài

c. Sự tăng trưởng gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái và tiến bộ xã hội

d. Cả b và c

Câu 61. Trong các nhân tố tăng trưởng kinh tế, Đảng ta xác định nhân tố nào là cơ bản của tăng trưởng nhanh và bền vững?

a. Vốn

b. Con người

c. Khoa học và công nghệ

d. Cơ cấu kinh tế, thể chế kinh tế và vai trò nhà nước

Câu 62. Tăng trưởng kinh tế có vai trò thế nào?

a. Là điều kiện để khắc phục tình trạng đói nghèo, lạc hậu

b. Để tạo thêm việc làm, giảm thất nghiệp

c. Để củng cố an ninh, quốc phòng

d. Cả a, b và c

Câu 63. Các nhân tố nào có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế?

a. Lực lượng sản xuất

b. Quan hệ sản xuất

c. Kiến trúc thượng tầng

d. Cả a, b, c

Câu 64. Phát triển kinh tế bao gồm những nội dung nào dưới đây?

Xem Thêm Bài Viết  Kinh Tế Vi Mô Trắc Nghiệm

a. Sự gia tăng của GNP, hoặc GDP và GNP hoặc GDP trên đầu người.

b. Cơ cấu kinh tế thay đổi theo hướng: tỷ trọng của công nghiệp và dịch vụ trong GNP tăng lên còn của nông nghiệp trong GNP giảm xuống.

c. Chất lượng cuộc sống của đại đa số dân cư tăng lên cả về mặt vật chất, tinh thần và môi trường sinh thái được bảo vệ.

d. Cả a, b, c

Câu 65. Tiến bộ xã hội được thể hiện ở những mặt nào?

a. Tiến bộ về kinh tế

b. Tiến bộ về chính trị, xã hội

c. Đời sống văn hoá, tinh thần ngày càng được nâng cao

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 66. Liên hợp quốc dùng chỉ số HDI làm tiêu chí đánh giá sự phát triển, sự tiến bộ của mỗi quốc gia. Chỉ số HDI gồm những tiêu chí cơ bản nào?

a. Mức thu nhập bình quân (GDP/người)

b. Thành tựu giáo dục

c. Tuổi thọ bình quân

d. Cả a, b và c

Câu 67. Phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội có quan hệ với nhau:

a. Phát triển kinh tế là cơ sở vật chất cho tiến bộ xã hội

b. Tiến bộ xã hội thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế

c. Thực chất là quan hệ giữa sự phát triển lực lượng sản xuất với phát triển QHSX và kiến trúc thượng tầng

d. Cả a, b và c

Câu 68. Chọn ý đúng về tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế

a. Muốn phát triển kinh tế thì cần phải tăng trưởng kinh tế

b. Có thể có tăng trưởng kinh tế nhưng không có phát triển kinh tế

c. Những nhân tố làm tăng trưởng kinh tế đều làm phát triển kinh tế

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 69. Chọn các nội dung đúng về xã hội hoá sản xuất. Xã hội hoá sản xuất bao gồm:

a. Xã hội hoá sản xuất về kinh tế- kỹ thuật

b. Xã hội hoá sản xuất về kinh tế – tổ chức

c. Xã hội hoá sản xuất về kinh tế – xã hội

d. Cả a, b, c

Câu 70. Sản xuất hàng hoá xuất hiện dựa trên:

a. Phân công lao động cá biệt và chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất

b. Phân công lao động chung và chế độ sở hữu khác nhau về TLSX

c. Phân công lao động và sự tách biệt về kinh tế giữa những người sản xuất

d. Phân công lao động xã hội và chế độ tư hữu hoặc những hình thức sở hữu khác nhau về TLSX

Câu 71. Hàng hoá là:

a. Sản phẩm của lao động để thoả mãn nhu cầu của con người

b. Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua mua bán

c. Sản phẩm ở trên thị trường

d. Sản phẩm được sản xuất ra để đem bán

Câu 72. Giá trị của hàng hoá được quyết định bởi:

a. Sự khan hiếm của hàng hoá

b. Sự hao phí sức lao động của con người

c. Lao động trừu tượng của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá

d. Công dụng của hàng hoá

Câu 73. Quy luật giá trị có tác dụng:

a. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá

b. Cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động và phân hoá những người sản xuất

c. Điều tiết sản xuất, phân hoá giàu nghèo

d. Cả a và b

Câu 74. Sản xuất hàng hoá tồn tại:

a. Trong mọi xã hội

b. Trong chế độ nô lệ, phong kiến, TBCN

c. Trong các xã hội, có phân công lao động xã hội và sự tách biệt về kinh tế giữa những người sản xuất

d. Chỉ có trong CNTB

Câu 75. Giá cả hàng hoá là:

a. Giá trị của hàng hoá

b. Quan hệ về lượng giữa hàng và tiền

c. Tổng của chi phí sản xuất và lợi nhuận

d. Biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá

Câu 76. Quy luật giá trị là:

a. Quy luật riêng của CNTB

b. Quy luật cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá

c. Quy luật kinh tế chung của mọi xã hội

d. Quy luật kinh tế của thời kỳ quá độ lên CNXH

Câu 77. Yếu tố quyết định đến giá cả hàng hoá là:

a. Giá trị của hàng hoá

b. Quan hệ cung cầu về hàng hoá

c. Giá trị sử dụng của hàng hoá

d. Mốt thời trang của hàng hoá

Câu 78. Lao động trừu tượng là:

a. Là phạm trù riêng của CNTB

b. Là phạm trù của mọi nền kinh tế hàng hoá

c. Là phạm trù riêng của kinh tế thị trường

d. Là phạm trù chung của mọi nền kinh tế

Câu 79. Lao động cụ thể là:

a. Là phạm trù lịch sử

b. Lao động tạo ra giá trị của hàng hoá

c. Tạo ra giá trị sử dụng của hàng hoá

d. Biểu hiện tính chất xã hội của người sản xuất hàng hoá

Câu 80. Lượng giá trị xã hội của hàng hoá được quyết định bởi:

a. Hao phí vật tư kỹ thuật

b. Hao phí lao động cần thiết của người sản xuất hàng hoá

c. Hao phí lao động sống của người sản xuất hàng hoá

d. Thời gian lao động xã hội cần thiết

Câu 81. Lượng giá trị của đơn vị hàng hoá thay đổi:

a. Tỷ lệ thuận với năng suất lao động

b. Tỷ lệ nghịch với cường độ lao động

c. Tỷ lệ nghịch với năng suất lao động, không phụ thuộc vào cường độ lao động

d. a và b

Câu 82. Lượng giá trị của đơn vị hàng hoá thay đổi:

a. Tỷ lệ nghịch với thời gian lao động xã hội cần thiết và năng suất lao động

b. Tỷ lệ thuận với thời gian lao động xã hội cần thiết

c. Tỷ lệ nghịch với năng suất lao động

d. Cả b và c

Câu 83. Lượng giá trị của đơn vị hàng hoá:

a. Tỷ lệ thuận với cường độ lao động

b. Tỷ lệ nghịch với cường độ lao động

c. Không phụ thuộc vào cường độ lao động

d. Cả a, b và c

Câu 84. Chọn ý đúng về tăng năng suất lao động: Khi tăng năng suất lao động thì:

a. Số lượng hàng hoá làm ra trong 1 đơn vị thời gian tăng

b. Tổng giá trị của hàng hoá không thay đổi

c. Giá trị 1 đơn vị hàng hoá giảm xuống

d. Cả a, b và c

Câu 85. Chọn ý đúng về tăng cường độ lao động: khi cường độ lao động tăng lên thì:

a. Số lượng hàng hoá làm ra trong một đơn vị thời gian tăng lên

b. Số lượng lao động hao phí trong thời gian đó không thay đổi

c. Giá trị 1 đơn vị hàng hoá giảm đi

d. Cả a, b và c

Câu 86. Khi đồng thời tăng năng suất lao động và cường độ lao động lên 2 lần thì ý nào dưới đây là đúng?

a. Tổng số hàng hoá tăng lên 4 lần, tổng số giá trị hàng hoá tăng lên 4 lần

b. Tổng số giá trị hàng hoá tăng 2 lần, tổng số hàng hoá tăng 2 lần

c. Giá trị 1 hàng hoá giảm 2 lần, tổng số giá trị hàng hoá tăng 2 lần

d. Tổng số hàng hoá tăng lên 2 lần, giá trị 1 hàng hoá giảm 2 lần.

Câu 87. Hai hàng hoá trao đổi được với nhau vì:

a. Chúng cùng là sản phẩm của lao động

b. Có lượng thời gian hao phí lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra chúng bằng nhau

c. Có lượng hao phí vật tư kỹ thuật bằng nhau

d. Cả a và b

Câu 88. Giá trị sử dụng là gì?

a. Là công dụng của vật có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người

b. Là tính hữu ích của vật

c. Là thuộc tính tự nhiên của vật

d. Cả a, b và c

Câu 89. Số lượng giá trị sử dụng phụ thuộc các nhân tố nào?

a. Những điều kiện tự nhiên

b. Trình độ khoa học công nghệ

c. Chuyên môn hoá sản xuất

d. Cả a, b và c

Câu 90. Yếu tố nào được xác định là thực thể của giá trị hàng hoá?

a. Lao động cụ thể

b. Lao động trừu tượng

c. Lao động giản đơn

d. Lao động phức tạp

Câu 91. Giá trị hàng hoá được tạo ra từ đâu?

a. Từ sản xuất

b. Từ phân phối

c. Từ trao đổi

d. Cả sản xuất, phân phối và trao đổi

Câu 92. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá là:

a. Lao động tư nhân và lao động xã hội

b. Lao động giản đơn và lao động phức tạp

c. Lao động cụ thể và lao động trừu tượng

d. Lao động quá khứ và lao động sống

Câu 93. Ai là người phát hiện ra tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá?

a. A.Smith

b. D.Ricardo

c. C.Mác

d. Ph. Ăng ghen

Câu 94. Lao động cụ thể là:

a. Là những việc làm cụ thể

b. Là lao động có mục đích cụ thể

c. Là lao động ở các ngành nghề cụ thể

d. Là lao động ngành nghề, có mục đích riêng, đối tượng riêng, công cụ lao động riêng và kết quả riêng

Câu 95. Lao động cụ thể là:

a. Nguồn gốc của của cải

b. Nguồn gốc của giá trị

c. Nguồn gốc của giá trị trao đổi

d. Cả a, b và c

Câu 96. “Lao động là cha, còn đất là mẹ của mọi của cải”. Câu nói này là của ai?

a. W.Petty

b. A.Smith

c. D. Ricardo

d. C.Mác

Câu 97. “Lao động là cha, còn đất là mẹ của mọi của cải”. Khái niệm lao động trong câu này là lao động gì?

a. Lao động giản đơn

b. Lao động phức tạp

c. Lao động cụ thể

d. Lao động trừu tượng

Câu 98. Lao động trừu tượng là gì?

a. Là lao động không cụ thể

b. Là lao động phức tạp

c. Là lao động có trình độ cao, mất nhiều công đào tạo

d. Là sự hao phí sức lao động của người sản xuất hàng hoá nói chung không tính đến những hình thức cụ thể.

Câu 99. Lao động trừu tượng là nguồn gốc:

a. Của tính hữu ích của hàng hoá

b. Của giá trị hàng hoá

c. Của giá trị sử dụng

d. Cả a, b, c

Câu 100. Thế nào là lao động giản đơn?

a. Là lao động làm công việc đơn giản

b. Là lao động làm ra các hàng hoá chất lượng không cao

c. Là lao động chỉ làm một công đoạn của quá trình tạo ra hàng hoá

d. Là lao động không cần trải qua đào tạo cũng có thể làm được

Câu 101. Thế nào là lao động phức tạp?

a. Là lao động tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, tinh vi

b. Là lao động có nhiều thao tác phức tạp

c. Là lao động phải trải qua đào tạo, huấn luyện mới làm được

d. Cả a, b, c

Câu 102. ý nào sau đây là ý không đúng về lao động phức tạp:

a. Trong cùng một thời gian lao động, lao động phức tạp tạo ra nhiều giá trị hơn lao động giản đơn

b. Lao động phức tạp là lao động giản đơn nhân bội lên

c. Lao động phức tạp là lao động trí tuệ của người lao động có trình độ cao

d. Lao động phức tạp là lao động trải qua đào tạo, huấn luyện

Câu 103. Chọn phương án đúng trong các phương án sau đây:

a. Lao động cụ thể được thực hiện trước lao động trừu tượng

b. Lao động cụ thể tạo ra tính hữu ích của sản phẩm

c. Lao động trừu tượng chỉ có ở người có trình độ cao, còn người có trình độ thấp chỉ có lao động cụ thể.

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 104. Chọn các ý đúng trong các ý sau đây:

a. Lao động của người kỹ sư có trình độ cao thuần tuý là lao động trừu tượng

b. Lao động của người không qua đào tạo chỉ là lao động cụ thể

c. Lao động của mọi người sản xuất hàng hoá đều có lao động cụ thể và lao động trừu tượng

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 105. Công thức tính giá trị hàng hoá là: c + v + m. ý nào là không đúng trong các ý sau:

a. Lao động cụ thể bảo toàn và chuyển giá trị TLSX (c) sang sản phẩm

b. Lao động trừu tượng tạo ra giá trị mới (v+m)

c. Lao động trừu tượng tạo nên toàn bộ giá trị (c + v + m)

d. Cả a, b và c

Câu 106. Thế nào là năng suất lao động (NSLĐ)? Chọn ý đúng:

a. Là hiệu quả, khả năng của lao động cụ thể

b. NSLĐ được tính bằng số sản phẩm làm ra trong một đơn vị thời gian

c. NSLĐ được tính bằng thời gian hao phí để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm

d. Cả a, b, c

Câu 107. Thế nào là tăng NSLĐ? Chọn các ý đúng dưới đây:

a. Số sản phẩm làm ra trong một đơn vị thời gian tăng lên khi các điều khác không đổi

b. Thời gian để làm ra một sản phẩm giảm xuống, khi các điều kiện khác không đổi

c. Tổng số sản phẩm làm ra trong một đơn vị thời gian tăng lên còn tổng số giá trị không thay đổi

d. Cả a, b, c

Câu 108. Quan hệ giữa tăng NSLĐ với giá trị hàng hoá. Chọn các ý đúng:

a. NSLĐ tăng lên thì giá trị đơn vị hàng hoá giảm

b. NSLĐ tăng lên thì lượng giá trị mới (v+m) của đơn vị hàng hoá giảm xuống tuyệt đối

c. Cả a, b đều đúng

d. Cả a, b đều sai

Câu 109. Khi NSLĐ tăng lên thì phần giá trị cũ (c) trong một hàng hoá thay đổi thế nào?

a. Có thể giảm xuống

b. Có thể tăng lên

c. Có thể không thay đổi

d. Cả a, b, c

Câu 110. Các nhân tố nào ảnh hưởng đến NSLĐ?

a. Trình độ chuyên môn của người lao động

b. Trình độ kỹ thuật và công nghệ sản xuất

c. Các điều kiện tự nhiên

d. Cả a, b, c

Câu 111. Tăng NSLĐ và tăng cường độ lao động giống nhau ở:

a. Đều làm giá trị đơn vị hàng hoá giảm

b. Đều làm tăng số sản phẩm sản xuất ra trong một thời gian

c. Đều làm tăng lượng lao động hao phí trong 1 đơn vị thời gian

d. Cả a, b, c

Câu 112. Chọn các ý đúng về tăng NSLĐ và tăng cường độ lao động:

a. Tăng NSLĐ làm cho số sản phẩm làm ra trong một đơn vị thời gian tăng lên, còn giá trị 1 đơn vị hàng hoá thay đổi

b. Tăng cường độ lao động làm cho số sản phẩm làm ra trong 1 đơn vị thời gian tăng lên, còn giá trị 1 đơn vị hàng hoá không thay đổi

c. Tăng NSLĐ dựa trên cơ sở cải tiến kỹ thuật, nâng cao trình độ tay nghề người lao động, còn tăng cường độ lao động thuần tuý là tăng lượng lao động hao phí trong 1 đơn vị thời gian

d. Cả a, b, c

Câu 113. Các nhân tố nào làm tăng sản phẩm cho xã hội?

a. Tăng NSLĐ

b. Tăng số người lao động

c. Tăng cường độ lao động

d. Cả a, b và c

Câu 114. Nhân tố nào là cơ bản, lâu dài để tăng sản phẩm cho xã hội?

a. Tăng NSLĐ

b. Tăng cường độ lao động

c. Tăng số người lao động

d. Kéo dài thời gian lao động

Câu 115. lập lại. Quan hệ tăng NSLĐ với giá trị hàng hoá. Chọn các ý đúng dưới đây:

a. Tăng NSLĐ thì tổng giá trị hàng hoá không thay đổi

b. Tăng NSLĐ thì giá trị 1 đơn vị hàng hoá thay đổi

c. Giá trị 1 đơn vị hàng hoá tỷ lệ nghịch với NSLĐ

d. Cả a, b, c

Câu 116. Quan hệ tăng CĐLĐ với giá trị hàng hoá. Chọn các ý đúng:

a. Tăng CĐLĐ thì tổng giá trị hàng hoá tăng lên và giá trị 1 đơn vị hàng hoá cũng tăng lên tương ứng

b. Giá trị 1 đơn vị hàng hoá tỷ lệ thuận với CĐLĐ

c. Tăng CĐLĐ thì giá trị 1 đơn vị hàng hoá không thay đổi

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 117. Giá trị cá biệt của hàng hoá do:

a. Hao phí lao động giản đơn trung bình quyết định

b. Hao phí lao động của ngành quyết định

c. Hao phí lao động cá biệt của người sản xuất quyết định

d. Hao phí lao động cá biệt của người sản xuất nhiều hàng hoá quyết định

Câu 118. Hai mặt của nền sản xuất xã hội là:

a. Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

b. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

c. Sản xuất và tiêu dùng sản phẩm xã hội

d. Tích luỹ và cải thiện đời sống

Câu 119. Giá cả của hàng hoá được quyết định bởi:

a. Giá trị của hàng hoá

b. Cung cầu và cạnh tranh

c. Giá trị của tiền tệ trong lưu thông

d. Cả a, b, c

Câu 120. Các cặp phạm trù nào thuộc về lý luận tái sản xuất xã hội:

a. Lực lượng sản xuất và QHSX

b. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

c. Tăng trưởng và phát triển kinh tế

d. Cả a, b, c

Câu 121. Mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hoá giản đơn là:

a. Giữa giá trị với giá trị sử dụng

b. Giữa lao động giản đơn với lao động phức tạp

c. Giữa lao động cụ thể với lao động trừu tượng

d. Giữa lao động tư nhân với lao động xã hội

Câu 122. “Tiền tệ là bánh xe vĩ đại của lưu thông”. Câu nói này của ai?

a. A.SMith

b. D.Ricardo

c. C. Mác

d.W.Petty

Câu 123. Tiền có 5 chức năng. Chức năng nào không đòi hỏi có tiền vàng?

a. Chức năng thước đo giá trị

b. Chức năng phương tiện lưu thông và phương tiện thanh toán

c. Chức năng phương tiện cất trữ

d. Cả a và c

Câu 124. Sản xuất và lưu thông hàng hoá chịu sự chi phối của những quy luật kinh tế nào?

a. Quy luật giá trị

b. Quy luật cạnh tranh và quy luật cung cầu

c. Quy luật lưu thông tiền tệ

d. Cả a, b và c

Câu 125. Quy luật giá trị có yêu cầu gì?

a. Sản xuất và lưu thông hàng hoá phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết

b. Lưu thông hàng hoá dựa trên nguyên tắc ngang giá

Xem Thêm Bài Viết  Kinh Nghiệm Bán Hàng Shopee

c. Hao phí lao động cá biệt phải phù hợp với mức hao phí lao động xã hội cần thiết

d. Cả a, b, c

Câu 126. Lưu thông hàng hoá dựa trên nguyên tắc ngang giá. Điều này được hiểu như thế nào là đúng?

a. Giá cả của từng hàng hoá luôn luôn bằng giá trị của nó

b. Giá cả có thể tách rời giá trị và xoay quanh giá trị của nó

c.  giá trị =  giá cả

d. Cả b và c

Câu 127. Quy luật giá trị tồn tại ở riêng:

a. Nền sản xuất hàng hoá giản đơn

b. Nền sản xuất TBCN

c. Trong nền sản xuất vật chất nói chung

d. Trong nền kinh tế hàng hoá

Câu 128. Điều kiện ra đời của CNTB là:

a. Tập trung khối lượng tiền tệ đủ lớn vào một số người để lập ra các xí nghiệp

b. Xuất hiện một lớp người lao động tự do nhưng không có TLSX và các của cải khác buộc phải đi làm thuê

c. Phải thực hiện tích luỹ tư bản

d. Cả a, b

Câu 129. Quy luật giá trị hoạt động tự phát có thể dẫn đến sự hình thành QHSX TBCN không? Chọn câu trả lời đúng nhất:

a. Có

b. Không

c. Có nhưng rất chậm chạp

Câu 130. Chủ nghĩa tư bản ra đời khi:

a. Sản xuất hàng hoá đã phát triển cao

b. Phân công lao động đã phát triển cao

c. Trong xã hội xuất hiện giai cấp bóc lột và bị bóc lột

d. Tư liệu sản xuất tập trung vào một số ít người còn đa số người bị mất hết TLSX

Câu 131. Sự phát triển đại công nghiệp cơ khí ở Anh bắt đầu từ:

a. Các ngành công nghiệp nặng

b. Các ngành công nghiệp chế tạo máy

c. Các ngành công nghiệp nhẹ

d. Các ngành sản xuất máy động lực

Câu 132. Cuộc cách mạng kỹ thuật ở nước Anh bắt đầu từ:

a. Máy công tác

b. Máy phát lực

c. Máy truyền lực

d. Cả a, b, c đồng thời

Câu 133. Tư bản là:

a. Tiền và máy móc thiết bị

b. Tiền có khả năng đẻ ra tiền

c. Giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động làm thuê

d. Công cụ sản xuất và nguyên vật liệu

Câu 134. Quan hệ cung cầu thuộc khâu nào của quá trình tái sản xuất xã hội?

a. Sản xuất và tiêu dùng

b. Tiêu dùng

c. Trao đổi

d. Phân phối và trao đổi

Câu 135. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội là:

a. Đồng nghĩa

b. Độc lập với nhau

c. Trái ngược nhau

d. Có liên hệ với nhau và làm điều kiện cho nhau

Câu 136. Người sáng lập ra chủ nghĩa Mác là:

a. Các Mác

b. C.Mác và Ph.Ăng ghen

c. C.Mác và V.I. Lênin

d. C.Mác, Ph. Ăng ghen và V.I. Lênin

Câu 137. Tiền tệ là:

a. Thước đo giá trị của hàng hoá

b. Phương tiện để lưu thông hàng hoá và để thanh toán

c. Là hàng hoá đặc biệt đóng vai trò là vật ngang giá chung

d. Là vàng, bạc

Câu 138. Chọn các ý đúng về lao động và sức lao động:

a. Sức lao động chỉ là khả năng, còn lao động là sức lao động đã được tiêu dùng

b. Sức lao động là hàng hoá, còn lao động không là hàng hoá

c. Sức lao động có giá trị, còn lao động không có giá trị

d. Cả a, b và c

Câu 139. Sức lao động trở thành hàng hoá một cách phổ biến từ khi nào?

a. Từ khi có sản xuất hàng hoá

b. Từ xã hội chiếm hữu nô lệ

c. Từ khi có kinh tế thị trường

d. Từ khi có CNTB

Câu 140. Điều kiện tất yếu để sức lao động trở thành hàng hoá là:

a. Người lao động tự nguyện đi làm thuê

b. Người lao động được tự do thân thể

c. Người lao động hoàn toàn không có TLSX và của cải gì

d. Cả b và c

Câu 141. Việc mua bán nô lệ và mua bán sức lao động quan hệ với nhau thế nào? Chọn ý đúng:

a. Hoàn toàn khác nhau

b. Có quan hệ với nhau

c. Giống nhau về bản chất, chỉ khác về hình thức

d. Cả b và c

Câu 142. Tích luỹ nguyên thuỷ là gì?

a. Tích luỹ có trước sự ra đời của CNTB

b. Nhằm tạo ra hai điều kiện cho CNTB ra đời nhanh hơn

c. Tích luỹ nguyên thuỷ được thực hiện bằng bạo lực

d. Cả a, b, c

Câu 143. Tích luỹ nguyên thuỷ được thực hiện bằng các biện pháp gì?

a. Tước đoạt người sản xuất nhỏ, nhất là nông dân

b. Chinh phục, bóc lột thuộc địa

c. Trao đổi không ngang giá, bất bình đẳng

d. Cả a, b và c

Câu 144. Nhân tố nào là cơ bản thúc đẩy CNTB ra đời nhanh chóng:

a. Sự tác động của quy luật giá trị

b. Sự phát triển mạnh mẽ của phương tiện giao thông vận tải nhờ đó mở rộng giao lưu buôn bán quốc tế

c. Những phát kiến lớn về địa lý

d. Tích luỹ nguyên thuỷ

Câu 145. Tích luỹ nguyên thuỷ và tích luỹ tư bản khác nhau như thế nào?

a. Tích luỹ nguyên thuỷ có trước, tích luỹ tư bản có sau

b. Tích luỹ nguyên thuỷ tạo điều kiện cho CNTB ra đời, tích luỹ tư bản mở rộng phạm vi thống trị và bóc lột lao động làm thuê

c. Tích luỹ nguyên thuỷ thực hiện bằng bạo lực, tích luỹ tư bản thực hiện bằng biện pháp kinh tế là chủ yếu

d. Cả a, b, c

Câu 146. Sự hoạt động của quy luật giá trị được biểu hiện:

a. Giá cả thị trường xoay quanh giá trị xã hội của hàng hoá

b. Giá cả thị trường xoay quanh giá cả sản xuất

c. Giá cả thị trường xoay quanh giá cả độc quyền

d. Cả a, b, c

Câu 147. Quan hệ giữa giá cả và giá trị. Chọn các ý đúng:

a. Giá trị là cơ sở của giá cả, là yếu tố quyết định giá cả

b. Giá cả là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị

c. Giá cả thị trường còn chịu ảnh hưởng của cung – cầu, giá trị của tiền

d. Cả a, b và c

Câu 148. Tiền tệ có mấy chức năng khi chưa có quan hệ kinh tế quốc tế:

a. Hai chức năng

b. Ba chức năng

c. Bốn chức năng

d. Năm chức năng

Câu 149. Bản chất tiền tệ là gì? Chọn các ý đúng:

a. Là hàng hoá đặc biệt, làm vật ngang giá cho các hàng hoá khác

b. Thể hiện lao động xã hội kết tinh trong hàng hoá

c. Phản ánh quan hệ kinh tế giữa những người sản xuất hàng hoá với nhau

d. Cả a, b, c

Câu 150. Cặp phạm trù nào là phát hiện riêng của C.Mác?

a. Lao động giản đơn và lao động phức tạp

b. Lao động cụ thể và lao động trừu tượng

c. Lao động tư nhân và lao động xã hội

d. Lao động quá khứ và lao động sống

Câu 151. Ai là người đầu tiên chia tư bản sản xuất thành tư bản bất biến (c) và tư bản khả biến (v)?

a. A.Smith

b. D.Ricardo

c. C.Mác

d. F.Quesnay

Câu 152. Chọn ý đúng về quan hệ cung – cầu đối với giá trị, giá cả:

a. Quyết định giá trị và giá cả hàng hoá

b. Chỉ quyết định đến giá cả và có ảnh hưởng đến giá trị

c. Không có ảnh hưởng đến giá trị và giá cả

d. Có ảnh hưởng tới giá cả thị trường

Câu 153. Kinh tế chính trị và kinh tế học có quan hệ gì với nhau?

a. Có cùng một nguồn gốc

b. Mỗi môn có thế mạnh riêng

c. Có quan hệ với nhau, có thể bổ sung cho nhau

d. Cả a, b và c

Câu 154. Khi tăng vốn đầu tư cho sản xuất sẽ có tác động đến sản lượng, việc làm và giá cả. Chọn các ý đúng dưới đây:

a. Sản lượng tăng

b. Thất nghiệp giảm

c. Giá cả không thay đổi

d. Cả a, b

Câu 155. Chọn các ý không đúng về sản phẩm và hàng hoá:

a. Mọi sản phẩm đều là hàng hoá

b. Mọi hàng hoá đều là sản phẩm

c. Mọi sản phẩm đều là kết quả của sản xuất

d. Không phải mọi sản phẩm đều là hàng hoá

Câu 156. Lao động sản xuất là:

a. Hoạt động có mục đích của con người

b. Sự tác động của con người vào tự nhiên

c. Các hoạt động vật chất của con người

d. Sự kết hợp TLSX với sức lao động

Câu 157. Sản phẩm xã hội gồm có:

a. Toàn bộ chi phí về TLSX

b. Sản phẩm cần thiết

c. Sản phẩm thặng dư

d. Cả a, b và c

Câu 158. Sản phẩm cần thiết là:

a. Sản phẩm thiết yếu của xã hội

b. Sản phẩm để thoả mãn nhu cầu tối thiểu của con người

c. Phần sản phẩm xã hội để tái sản xuất sức lao động

d. Cả a, b, c

Câu 159. Mức độ giàu có của xã hội phụ thuộc chủ yếu vào:

a. Tài nguyên thiên nhiên

b. Trình độ khoa học công nghệ

c. Tổng sản phẩm quốc gia (GNP)

d. Khối lượng sản phẩm thặng dư

Câu 160. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác- Lênin là:

a. Nguồn gốc của cải để làm giàu cho xã hội

b. Nền sản xuất của cải vật chất

c. Phương thức sản xuất TBCN và thời kỳ quá độ lên CNXH

d. QHSX trong sự tác động qua lại với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng

Câu 161. Sản xuất hàng hoá ra đời khi:

a. Có sự phân công lao động xã hội

b. Có sự giao lưu, buôn bán

c. Có chế độ tư hữu hoặc các hình thức sở hữu khác nhau về TLSX

d. Cả a và c

Câu 162. Chọn phương án đúng về quy luật kinh tế:

a. Quy luật kinh tế là quy luật xã hội do con người đặt ra

b. Là quy luật khách quan phát sinh tác dụng qua hoạt động kinh tế của con người

c. Quy luật kinh tế có tính lịch sử

d. Cả b và c

Câu 163. Giá trị của hàng hoá được quyết định bởi:

a. Công dụng của hàng hoá

b. Quan hệ cung – cầu về hàng hoá

c. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hoá

d. Cả a, b, c

Câu 164. Giá cả của hàng hoá là:

a. Sự thoả thuận giữa người mua và người bán

b. Sự biểu hiện bằng tiền của giá trị

c. Số tiền người mua phải trả cho người bán

d. Giá tiền đã in trên sản phẩm hoặc người bán quy định

Câu 165. Nhân tố nào có ảnh hưởng đến số lượng giá trị của đơn vị hàng hoá? Chọn ý đúng nhất trong các ý sau:

a. Năng suất lao động

b. Cường độ lao động

c. Các điều kiện tự nhiên

d. Cả a và c

Câu 166. Tư bản bất biến (c) là:

a. Giá trị của nó chuyển dần vào sản phẩm qua khấu hao

b. Giá trị của nó lớn lên trong quá trình sản xuất

c. Giá trị của nó không thay đổi về lượng và được chuyển nguyên vẹn sang sản phẩm

d. Giá trị của nó không thay đổi và được chuyển ngay sang sản phẩm sau một chu kỳ sản xuất

Câu 167. Chọn các ý đúng về hàng hoá sức lao động:

a. Nó tồn tại trong con người

b. Có thể mua bán nhiều lần

c. Giá trị sử dụng của nó có khả năng tạo ra giá trị mới

d. Cả a, b, c

Câu 168. Việc mua bán sức lao động và mua bán nô lệ khác nhau ở đặc điểm nào?

a. Bán nô lệ là bán con người, còn bán sức lao động là bán khả năng lao động của con người

b. Bán sức lao động thì người lao động là người bán, còn bán nô lệ thì nô lệ bị người khác bán

c. Bán sức lao động và bán nô lệ là không có gì khác nhau

d. Cả a và b

Câu 169. Tư bản là:

a. Khối lượng tiền tệ lớn, nhờ đó có nhiều lợi nhuận

b. Máy móc, thiết bị, nhà xưởng và công nhân làm thuê

c. Toàn bộ tiền và của cải vật chất

d. Giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động làm thuê

Câu 170. Tư bản cố định có vai trò gì?

a. Là nguồn gốc của giá trị thặng dư

b. Là điều kiện để giảm giá trị hàng hoá

c. Là điều kiện để tăng năng suất lao động

d. Cả b, c

Câu 171. Tư bản bất biến (c) và tư bản khả biến (v) thuộc phạm trù tư bản nào?

a. Tư bản tiền tệ

b. Tư bản sản xuất

c. Tư bản hàng hoá

d. Tư bản lưu thông

Câu 172. Tư bản cố định và tư bản lưu động thuộc phạm trù tư bản nào?

a. Tư bản sản xuất

b. Tư bản tiền tệ

c. Tư bản bất biến

d. Tư bản ứng trước

Câu 173. Tư bản là:

a. Tư liệu sản xuất

b. Là phạm trù vĩnh viễn

c. Là giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động làm thuê

d. Cả a, b và c.

Câu 174. Tư bản cố định là:

a. Các TLSX chủ yếu như nhà xưởng, máy móc…

b. Tư bản cố định là tư bản bất biến

c. Giá trị của nó chuyển dần sang sản phẩm

d. Cả a, c

Câu 175. Tư bản lưu động là:

a. Sức lao động, nguyên vật liệu, nhiên liệu…

b. Tham gia từng phần vào sản xuất

c. Giá trị của nó chuyển hết sang sản phẩm sau một chu kỳ sản xuất

d. Cả a, b và c

Câu 176. Tư bản khả biến là:

a. Tư bản luôn luôn biến đổi

b. Sức lao động của công nhân làm thuê

c. Là nguồn gốc của giá trị thặng dư

d. Cả b và c

Câu 177. Chọn các ý không đúng về các cặp phạm trù tư bản:

a. Chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến để tìm nguồn gốc giá trị thặng dư

b. Chia tư bản thành tư bản cố định và tư bản lưu động để biết phương thức chuyển giá trị của chúng sang sản phẩm

c. Tư bản cố định cũng là tư bản bất biến, tư bản lưu động cũng là tư bản khả biến

d. Cả a, b đều đúng

Câu 178. Chọn các ý đúng về mua bán sức lao động:

a. Bán chịu

b. Giá cả < giá trị do sức lao động tạo ra

c. Mua, bán có thời hạn

d. Cả a, b và c

Câu 179. Khi nào sức lao động trở thành hàng hoá một cách phổ biến?

a. Trong nền sản xuất hàng hoá giản đơn

b. Trong nền sản xuất hàng hoá TBCN

c. Trong xã hội chiếm hữu nô lệ

d. Trong nền sản xuất lớn hiện đại

Câu 180. Giá trị hàng hoá sức lao động gồm:

a. Giá trị các tư liệu tiêu dùng để tái sản xuất sức lao động của công nhân và nuôi gia đình anh ta

b. Chi phí để thoả mãn nhu cầu văn hoá, tinh thần

c. Chi phí đào tạo người lao động

d. Cả a, b, c

Câu 181. Chọn các ý đúng trong các nhận định dưới đây:

a. Người bán và người mua sức lao động đều bình đẳng về mặt pháp lý

b. Sức lao động được mua và bán theo quy luật giá trị

c. Thị trường sức lao động được hình thành và phát triển từ phương thức sản xuất TBCN

d. Cả a, b và c.

Câu 182. Chọn các ý đúng trong các nhận định sau:

a. Tiền tệ là sản vật cuối cùng của lưu thông hàng hoá và là hình thức biểu hiện đầu tiên của tư bản

b. Tư bản được biểu hiện ở tiền, nhưng bản thân tiền không phải là tư bản

c. Mọi tư bản mới đều nhất thiết phải mang hình thái tiền tệ

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 183. Mục đích trực tiếp của nền sản xuất TBCN là:

a. Sản xuất ra ngày càng nhiều của cải vật chất

b. Mở rộng phạm vi thống trị của QHSX TBCN

c. Tạo ra ngày càng nhiều giá trị thặng dư

d. Làm cho lao động ngày càng lệ thuộc vào tư bản

Câu 184. Các cách diễn tả giá trị hàng hoá dưới đây, cách nào đúng?

a. Giá trị hàng hoá = c + v + m

b. Giá trị hàng hoá = giá trị cũ + giá trị mới

c. Giá trị hàng hoá = k + p

d. Cả a, b và c

Câu 185. Các cách diễn tả dưới đây có cách nào sai không?

a. Giá trị mới của sản phẩm = v + m

b. Giá trị của sản phẩm mới = v + m

c. Giá trị của TLSX = c

d. Giá trị của sức lao động = v

Câu 186. Khi tăng NSLĐ, cơ cấu giá trị một hàng hoá thay đổi. Trường hợp nào dưới đây không đúng?

a. C có thể giữ nguyên, có thể tăng, có thể giảm

b. (v+ m) giảm

c. (c+ v+ m) giảm

d. (c + v + m) không đổi

Câu 187. Khi nào tiền tệ biến thành tư bản?

a. Có lượng tiền tệ đủ lớn

b. Dùng tiền đầu tư vào sản xuất kinh doanh

c. Sức lao động trở thành hàng hoá

d. Dùng tiền để buôn bán mua rẻ, bán đắt.

Câu 188. Chọn các ý đúng trong các ý dưới đây:

a. Giá trị thặng dư cũng là giá trị

b. Giá trị thặng dư và giá trị giống nhau về chất, chỉ khác nhau về lượng trong 1 hàng hoá

c. Giá trị thặng dư là lao động thặng dư kết tinh

d. Cả a, b và c

Câu 189. Chọn định nghĩa chính xác về tư bản:

a. Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư

b. Tư bản là tiền và TLSX của nhà tư bản để tạo ra giá trị thặng dư

c. Tư bản là giá trị đem lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động làm thuê

d. Tư bản là tiền đẻ ra tiền

Câu 190. Giá trị của TLSX đã tiêu dùng tham gia vào tạo ra giá trị của sản phẩm mới. Chọn các ý đúng dưới dây:

a. Tham gia tạo thành giá trị mới của sản phẩm

b. Không tham gia tạo thành giá trị mới của sản phẩm

c. Chỉ tham gia vào tạo thành giá trị của sản phẩm mới

Xem Thêm Bài Viết  Kinh Nghiệm đi Water Bus

d. Cả b và c

Câu 191. Trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư, giá trị TLSX đã tiêu dùng sẽ như thế nào? Trường hợp nào sai?

a. Được tái sản xuất

b. Không được tái sản xuất

c. Được bù đắp

d. Được lao động cụ thể của người sản xuất hàng hoá bảo tồn và chuyển vào giá trị của sản phẩm mới

Câu 192. Tư bản bất biến (c) và tư bản khả biến (v) có vai trò thế nào trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư? Chọn các ý không đúng dưới đây:

a. Tư bản bất biến (c) là điều kiện để sản xuất giá trị thặng dư

b. Tư bản khả biến là nguồn gốc của giá trị thặng dư

c. Cả c và v có vai trò ngang nhau trong quá trình tạo ra giá trị thặng dư

d. Cả a và b

Câu 193. Cho biết ý nghĩa của việc phát hiện ra tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá của C.Mác. Chọn các ý đúng dưới đây:

a. Chia tư bản thành tư bản bất biến và khả biến

b. Giải thích quá trình chuyển giá trị cũ sang sản phẩm và tạo ra giá trị mới của sản phẩm

c. Hình thành công thức giá trị hàng hoá = c + v + m

d. Cả a, b, c

Câu 194. Các công thức tính tỷ suất giá trị thặng dư dưới đây, công thức nào đúng?

m

a. m’ = x 100%

v

Thời gian lao động thặng dư

b. m’ = x 100 (%)

Thời gian lao động cần thiết

Lao động thặng dư

c. m’ = x 100 (%)

Lao động cần thiết

d. Cả a, b và c

Câu 195. Muốn tăng khối lượng giá trị thặng dư, nhà tư bản có thể sử dụng nhiều cách. Chọn các ý đúng dưới đây:

a. Kéo dài thời gian lao động trong ngày khi thời gian lao động cần thiết không đổi

b. Tăng cường độ lao động khi ngày lao động không đổi

c. Giảm giá trị sức lao động khi ngày lao động không đổi

d. Cả a, b và c

Câu 196. Tỷ suất giá trị thặng dư (m’) phản ánh điều gì? Chọn ý đúng:

a. Trình độ bóc lột của tư bản đối với công nhân làm thuê

b. Hiệu quả của tư bản

c. Chỉ cho nhà tư bản biết nơi đầu tư có lợi

d. Cả a, b và c

Câu 197. Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối có điểm nào giống nhau?

a. Đều làm cho công nhân tốn sức lao động nhiều hơn

b. Đều làm tăng tỷ suất giá trị thặng dư

c. Đều làm giảm giá trị sức lao động của công nhân

d. Cả a, b và c

Câu 198. Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là:

a. Kéo dài thời gian của ngày lao động, còn thời gian lao động cần thiết không thay đổi

b. Tiết kiệm chi phí sản xuất

c. Sử dụng kỹ thuật tiên tiến, cải tiến tổ chức quản lý

d. Cả a, b, c

Câu 199. Từ định nghĩa phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối hãy xác định phương án đúng dưới đây:

a. Độ dài ngày lao động bằng ngày tự nhiên

b. Độ dài ngày lao động lớn hơn không

c. Độ dài ngày lao động bằng thời gian lao động cần thiết

d. Độ dài ngày lao động lớn hơn thời gian lao động cần thiết

Câu 200. Các luận điểm dưới đây, luận điểm nào sai?

a. Các Phương thức sản xuất trước CNTB bóc lột sản phẩm thặng dư trực tiếp

b. Bóc lột sản phẩm thặng dư chỉ có ở CNTB

c. Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là hình thái chung nhất của sản xuất giá trị thặng dư

d. Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là điểm xuất phát để sản xuất giá trị thặng dư tương đối

Câu 201. Khi xem xét phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối, những ý nào dưới đây không đúng?

a. Giá trị sức lao động không đổi

b. Thời gian lao động cần thiết thay đổi

c. Ngày lao động thay đổi

d. Thời gian lao động thặng dư thay đổi

Câu 202. Trong phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối, người lao động muốn giảm thời gian lao động trong ngày còn nhà tư bản lại muốn kéo dài thời gian lao động trong ngày. Giới hạn tối thiểu của ngày lao động là bao nhiêu?

a. Đủ bù đắp giá trị sức lao động của công nhân

b. Bằng thời gian lao động cần thiết

c. Do nhà tư bản quy định

d. Lớn hơn thời gian lao động cần thiết

Câu 203. Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối có những hạn chế. Chọn ý đúng trong các nhận xét dưới đây:

a. Gặp phải sự phản kháng quyết liệt của công nhân

b. Năng suất lao động không thay đổi

c. Không thoả mãn khát vọng giá trị thặng dư của nhà tư bản

d. Cả a, b và c

Câu 204. Những nhận xét dưới đây về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối, nhận xét nào là không đúng?

a. Chủ yếu áp dụng ở giai đoạn đầu của CNTB khi kỹ thuật còn thủ công lạc hậu

b. Giá trị sức lao động không thay đổi

c. Ngày lao động không thay đổi

d. Thời gian lao động thặng dư thay đổi

Câu 205. Những ý kiến dưới đây về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối, ý kiến nào đúng?

a. Ngày lao động không đổi

b. Thời gian lao động cần thiết và giá trị sức lao động thay đổi

c. Hạ thấp giá trị sức lao động

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 206. Nhận xét về giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch, ý nào dưới đây là đúng?

a. Đều dựa trên cơ sở tăng NSLĐ

b. Giá trị thặng dư tương đối dựa trên cơ sở tăng NSLĐ xã hội còn giá trị thặng dư siêu ngạch dựa trên cơ sở tăng NSLĐ cá biệt.

c. Giá trị thặng dư siêu ngạch có thể chuyển hoá thành giá trị thặng dư tương đối.

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 207. Chọn các ý đúng về đặc điểm của giá trị thặng dư siêu ngạch trong sản xuất công nghiệp:

a. Không cố định ở doanh nghiệp nào.

b. Chỉ có ở doanh nghiệp có năng suất cá biệt cao hơn năng suất lao động xã hội

c. Là động lực trực tiếp, mạnh mẽ của các nhà tư bản

d. Cả a, b và c

Câu 208. Giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch giống nhau ở những điểm nào?

a. Đều dựa trên tiền đề tăng NSLĐ.

b. Rút ngắn thời gian lao động cần thiết

c. Kéo dài thời gian lao động thặng dư.

d. Cả a, b và c.

Câu 209. Chọn các ý kiến đúng khi nhận xét giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch:

a. Giá trị thặng dư tương đối do toàn bộ giai cấp tư sản thu được

b. Giá trị thặng dư siêu ngạch chỉ một số nhà tư bản đi đầu trong ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, giảm giá trị cá biệt.

c. Giá trị thặng dư tương đối phản ánh trực tiếp quan hệ giai cấp tư sản và giai cấp công nhân, còn giá trị thặng dư siêu ngạch là động lực trực tiếp của các nhà tư bản.

d. Cả a, b, c

Câu 210. Vai trò của máy móc trong quá trình tạo ra giá trị thặng dư, chọn ý đúng:

a. Máy móc là nguồn gốc của giá trị thặng dư

b. Máy móc là tiền đề vật chất cho việc tạo ra giá trị thặng dư

c. Máy móc và sức lao động đều tạo ra giá trị thặng dư

d. Máy móc là yếu tố quyết định để tạo ra giá trị thặng dư

Câu 211. Nền kinh tế tri thức được xem là:

a. Một phương thức sản xuất mới

b. Một hình thái kinh tế – xã hội mới

c. Một giai đoạn mới của CNTB hiện đại

d. Một nấc thang phát triển của lực lượng sản xuất

Câu 212. Quá trình tái sản xuất xã hội gồm có mấy khâu?

a. Hai khâu : sản xuất – tiêu dùng

b. Ba khâu: sản xuất – phân phối – tiêu dùng

c. Bốn khâu: sản xuất – phân phối -trao đổi – tiêu dùng

d. Năm khâu: sản xuất – lưu thông – phân phối – trao đổi – tiêu dùng

Câu 213. Tiền công TBCN là:

a. Giá trị của lao động

b. Sự trả công cho lao động

c. Giá trị sức lao động

d. Giá cả của sức lao động

Câu 214. Nếu nhà tư bản trả công theo đúng giá trị sức lao động thì có còn bóc lột giá trị thặng dư không?

a. Không

b. Có

c. Bị lỗ vốn

d. Hoà vốn

Câu 215. Việc sản xuất và trao đổi hàng hoá dựa trên cơ sở nào?

a. Hao phí thời gian lao động cần thiết

b. Hao phí thời gian lao động của người sản xuất kém nhất

c. Hao phí thời gian lao động xã hội cần thiết

d. Hao phí lao động quá khứ và lao động sống của người sản xuất

Câu 216. Giá trị thặng dư là gì?

a. Lợi nhuận thu được của người sản xuất kinh doanh

b. Giá trị của tư bản tự tăng lên.

c. Phần giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do người công nhân làm thuê tạo ra.

d. Hiệu số giữa giá trị hàng hoá với chi phí sản xuất TBCN

Câu 217. Nguồn vốn nào dưới đây mà ta có nghĩa vụ phải trả?

a. FDI.

b. ODA

c. Cả FDI và ODA

d. Vốn liên doanh của nước ngoài

Câu 218. Sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến là để biết:

a. Đặc điểm chuyển giá trị của từng loại tư bản vào sản phẩm.

b. Vai trò của lao động quá khứ và lao động sống trong việc tạo ra giá trị sử dụng

c. Nguồn gốc của giá trị thặng dư

d. Cả a, b, c

Câu 219. Chọn ý không đúng về lợi nhuận:

a. Là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư

b. Là giá trị thặng dư được coi là con đẻ của tư bản ứng trước

c. Là hiệu số giữa tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí

d. Cả a và b.

Câu 220. Cơ sở chung của giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch là:

a. Tăng NSLĐ

b. Tăng NSLĐ xã hội

c. Tăng NSLĐ cá biệt

d. Giảm giá trị sức lao động

Câu 221. Chọn các ý không đúng về lợi nhuận và giá trị thặng dư.

a. Bản chất của lợi nhuận là giá trị thặng dư

b. Lợi nhuận và giá trị thặng dư luôn luôn bằng nhau

c. Giá trị thặng dư được hình thành từ sản xuất còn lợi nhuận hình thành trên thị trường

d. Cả a và c

Câu 222. Chọn các ý đúng về tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất giá trị thặng dư

a. p’ < m’

b. m’ nói lên thực chất mức độ bóc lột

c. p’ chỉ ra nơi đầu tư có lợi cho nhà tư bản

d. Cả a, b và c

Câu 223. Chi phí TBCN là:

a. Tổng số tiền nhà tư bản ứng ra

b. Số tiền nhà tư bản mua máy móc, nguyên vật liệu

c. Chi phí về TLSX và sức lao động

d. Chi phí tư bản (c) và (v)

Câu 224. Chọn các ý đúng về tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định, tư bản lưu động:

a. Tư bản bất biến không thay đổi về lượng trong quá trình sản xuất.

b. Tư bản cố định là một bộ phận của tư bản bất biến

c. Tư bản khả biến là một bộ phận của tư bản lưu động.

d. Cả a, b và c

Câu 225. Chọn các ý đúng trong các nhận xét dưới đây:

a. Phạm trù tư bản bất biến rộng hơn phạm trù tư bản cố định

b. Phạm trù tư bản khả biến hẹp hơn phạm trù tư bản lưu động.

c. Tư bản cố định không thay đổi về lượng trong quá trình sản xuất.

d. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 226. Các công thức tính giá cả dưới đây, công thức nào đúng?

a. Giá cả hàng hoá = c + v + m

b. Giá cả thị trường = c + v + p

c. Giá cả sản xuất = c + v + p

d. Cả a, b và c

Câu 227. Ngày lao động là 8h, tỷ suất giá trị thặng dư m’ = 100%, nhà tư bản tăng ngày lao động lên 1h và giá trị sức lao động giảm đi 25%. Vậy tỷ suất giá trị thặng dư mới là bao nhiêu?

a. 150%

b. 200%

c. 250%

d. 300%

Câu 228. Tiền công thực tế là gì?

a. Là tổng số tiền nhận được thực tế trong 1 tháng.

b. Là số tiền trong sổ lương + tiền thưởng + các nguồn thu nhập khác

c. Là số lượng hàng hoá và dịch vụ mua được bằng tiền công danh nghĩa.

d. Là giá cả của sức lao động.

Câu 229. Tiền công thực tế thay đổi thế nào? Chọn các ý sai dưới đây:

a. Tỷ lệ thuận với tiền công danh nghĩa

b. Tỷ lệ nghịch với giá trị tư liệu tiêu dùng và dịch vụ.

c. Biến đổi cùng chiều với lạm phát

d. Cả a và b

Câu 230. Hình thức tiền công nào không phải là cơ bản?

a. Tiền công tính theo thời gian

b. Tiền công tính theo sản phẩm

c. Tiền công danh nghĩa

d. Cả a và b

Câu 231. Tiêu chí nào là cơ bản để xác định chính xác tiền công?

a. Số lượng tiền công

b. Tiền công tháng

c. Tiền công ngày

d. Tiền công giờ

Câu 232. Nhân tố nào quyết định trực tiếp tiền công tính theo sản phẩm?

a. Định mức sản phẩm

b. Đơn giá sản phẩm

c. Số lượng sản phẩm

d. Cả b và c

Câu 233. Người lao động nhận khoán công việc, khi hoàn thành nhận được một số lượng tiền thì đó là?

a. Tiền công tính theo thời gian

b. Tiền công thực tế

c. Tiền công danh nghĩa

d. Cả a, b, c

Câu 234. Tiền công tính theo thời gian và tiền công tính theo sản phẩm có quan hệ với nhau thế nào?

a. Không có quan hệ gì

b. Hai hình thức tiền công áp dụng cho các loại công việc có đặc điểm khác nhau.

c. Trả công theo sản phẩm dễ quản lý hơn trả công theo thời gian.

d. Tiền công tính theo sản phẩm là hình thức chuyển hoá của tiền công tính theo thời gian.

Câu 235. Tiền công danh nghĩa phụ thuộc các nhân tố nào?

a. Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của người lao động

b. Mức độ phức tạp hay giản đơn của công việc.

c. Quan hệ cung cầu về hàng hoá sức lao động

d. Cả a, b, c

Câu 236. Sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB; Quy luật này có vai trò thế nào? Chọn ý đúng dưới đây:

a. Quy định sự vận động của CNTB

b. Động lực phát triển của CNTB

c. Là nguyên nhân của các mâu thuẫn cơ bản của CNTB

d. Cả a, b, c

Câu 237. Những ý kiến dưới đây về sản xuất giá trị thặng dư của CNTB ngày nay, nhận xét nào đúng?

a. Máy móc thiết bị hiện đại thay thế lao động sống nhiều hơn.

b. Tăng NSLĐ và khối lượng giá trị thặng dư

c. Tỷ suất giá trị thặng dư tăng lên.

d. Cả a, b và c

Câu 238. Những ý kiến nào dưới đây là sai?

a. Tích luỹ tư bản là biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản.

b. Nguồn gốc của tích luỹ tư bản là giá trị thặng dư.

c. Động cơ của tích lỹ tư bản cũng là giá trị thặng dư

d. Tích luỹ cơ bản là sự tiết kiệm tư bản

Câu 239. Đâu là nguồn gốc của tích luỹ tư bản?

a. Tài sản kế thừa.

b. Lợi nhuận

c. Của cải tiết kiệm của nhà tư bản

d. Cả a, b và c

Câu 240. Vì sao các nhà tư bản thực hiện tích luỹ tư bản?

a. Theo đuổi giá trị thặng dư

b. Do quy luật giá trị thặng dư chi phối

c. Do quy luật giá trị và quy luật cạnh tranh chi phối

d. Cả a, b, c

Câu 241. Để có thể tăng quy mô tích luỹ, các nhà tư bản sử dụng nhiều biện pháp. Biện pháp nào đúng?

a. Tăng m’

b. Giảm v

c. Tăng NSLĐ

d. Cả a, b và c

Câu 242. Quy mô tích luỹ tư bản phụ thuộc các nhân tố nào?

a. Khối lượng giá trị thặng dư

b. Tỷ lệ phân chia khối lượng giá trị thặng dư thành 2 phần là thu nhập và tích luỹ.

c. Các yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng giá trị thặng dư

d. Cả a, b và c

Câu 243. Quy luật chung của tích luỹ tư bản là gì? ý nào sau đây không đúng:

a. Giai cấp tư sản ngày càng giàu có, mâu thuẫn trong CNTB tăng lên.

b. Cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên

c. Tích tụ và tập trung tư bản tăng lên

d. Quá trình bần cùng hoá giai cấp vô sản.

Câu 244. Những nhân tố nào dưới đây có ảnh hưởng đến quy mô tích luỹ?

a. Năng suất lao động và cường độ lao động

b. Đại lượng tư bản ứng trước.

c. Sự chênh lệch giữa tư bản sử dụng và tư bản tiêu dùng

d. Cả a, b, c

Câu 245. Tích tụ tư bản là:

a. Là tăng quy mô tư bản cá biệt bằng cách tư bản hoá giá trị thặng dư

b. Là kết quả trực tiếp của tích luỹ tư bản

c. Làm cho tư bản xã hội tăng

d. Cả a, b và c

Câu 246. Tập trung tư bản là gì? ý nào sau đây là sai:

a. Là sự hợp nhất nhiều tư bản cá biệt nhỏ thành một tư bản cá biệt lớn

b. Làm cho tư bản xã hội tăng

c. Phản ánh quan hệ trực tiếp các nhà tư bản với nhau

d. Cả a và c

Câu 247. Tích tụ và tập trung tư bản giống nhau ở:

a. Có nguồn gốc trực tiếp giống nhau.

b. Có vai trò quan trọng như nhau

c. Đều là tăng quy mô tư bản cá biệt

d. Đều là tăng quy mô tư bản xã hội

Rate this post