Lưu trữ thể loại: DOWNLOAD TÀI LIỆU

Lượng giá trị xã hội của hàng hóa được đo bởi yếu tố nào?

Lượng giá trị xã hội của hàng hóa được đo bởi yếu tố nào

Các hàng hóa có thể so sánh được với nhau về mặt giá trị. Vậy, xét về mặt lượng, thì lượng giá trị hàng hóa được đo lường như thế nào?

Tổng hợp một số hệ quả của tích lũy tư bản – Ví dụ về tích lũy tư bản

Tổng hợp một số hệ quả của tích lũy tư bản

Bản chất quá trình tích lũy tư bản giúp cho nhà tư bản có thể mở rộng quy mô sản xuất, qua đó, bóc lột được ngày càng nhiều giá trị thặng dư hơn. Trong quá trình nghiên…