Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì?

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì

Việt Nam hiện nay đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là mô hình kinh tế cơ bản của nước ta, nó có sự khác biệt đối với các mô hình kinh tế thị trường khác trên thế giới .Tuy nhiên, để xây dựng thành công nền kinh tế này, chúng ta cần có các công cụ cơ bản; và một trong những công cụ đó chính là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy, hãy cùng giasuglory.edu.vn tìm hiểu sâu hơn trong bài viết này nhé.

Khái niệm kinh tế thị trường

Kinh tế thị trường là nền kinh tế tồn tại nhiều thành phần kinh tế, nhiều loại hình sở hữu tham gia, vận động, phát triển trong cơ chế cạnh tranh bình đẳng, ổn định.

Khái niệm thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Thể chế kinh tế là gì?

Thể chế kinh tế là gì
Nếu kinh tế thị trường là sân chơi thì thể chế kinh tế là luật chơi

Kinh tế thị trường vốn  được ví như 1 sân chơi, trong đó người chơi chính là những chủ chủ thể kinh tế khác nhau (như : các nhân, hộ gia đình, doanh nghiệpvà cả các tổ chức kinh tế của nhà nước…._). Các chủ thể kinh tế này cùng hoạt động và chịu sự tác động của các quy luật kinh tế khách quan (quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu…) và tất nhiên, họ cũng chịu sự tác động từ hệ thống luật pháp cũng như các hệ thống quy tắc xã hội.

Hay nói cách khác, các chủ thể kinh tế với tư cách là người chơi, khi tham gia sân chơi chung của kinh tế thị trường, sẽ phải tuân theo luật chơi và chịu sự giám sát từ các cơ quan quản lý của nhà nước.

Ở đây, cái được gọi là Luật chơi đó chính là thể chế kinh tế.

Vậy ta có khái niệm thể chế kinh tế là hệ thống quy tắc, pháp luật, bộ máy quản lý và cơ chế  vận hành nhằm điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh tế, các hành vi sản xuất kinh doanh và các quan hệ kinh tế.

Thể chế kinh tế thị trường là gì?

Thể chế kinh tế thị trường là sản phẩm được tạo ra bởi nhà nước, nhà nước là chủ thể lập ra luật pháp là là tổ chức thi hành pháp luật.

Thể chế kinh tế thị trường gồm mấy bộ phận?

  • Một là, hệ thống pháp luật kinh tế của nhà nước. Ví dụ như : bộ luật đầu tư, luật đất đai, luật thương mại … hay các quy tắc, chuẩn mực xã hội được nhà nước thừa nhận như đạo đức nghề nghiệp, giữ chữ tín trong làm ăn, đoàn kết hợp tác, cạnh tranh lành mạnh… Mặc dù, những quy tắc, chuẩn mực xã hội này không phải là luật định chính thức, nhưng các chủ thể kinh tế ngầm hiểu và tôn trọng.
  • Bộ phận thứ hai của thể chế kinh tế chính là hệ thống cơ quan giám sát, thực thi pháp luật của nhà nước như bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ( Ví dụ : các Bộ, Sở, Ban, Ngành, UBND, hải quan, cảnh sát biển, thanh tra kinh tế, chi cục thuế…). Bộ phận này có chức năng thi hành pháp luật, thượng tôn pháp luật, thể hiện sức mạnh quản lý của nhà nước.
  • Bộ phận thứ ba là cơ chế vận hành nền kinh tế, hay thực thi luật chơi kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường, các chủ thể kinh tế bị dẫn dắt, vận hành bởi cơ chế kinh tế thị trường. Nó bao gồm cơ chế cạnh tranh, cơ chế phối hợp, phân cấp quản lý, tham gia giám sát… Các cơ chế này như bàn tay vô hình dẫn dắt, điều tiết chủ thể kinh tế để đạt được lợi ích kinh tế.
Xem Thêm Bài Viết  Phân tích nội dung, ý nghĩa qui luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập?

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì?

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì
Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một trường hợp riêng của thể chế kinh tế nói chung

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là hệ thống đường lối, chủ trương chiến lược, hệ thống pháp luật, chính sách xác lập cơ chế vận hành, điều chỉnh hành vi và các quan hệ kinh tế của các chủ thể có liên quan đến hoạt động kinh tế, nhằm hướng tới thiết lập đồng bộ các yếu tố thị trường hiện đại theo hướng góp phần thúc đẩy dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một trường hợp riêng của thể chế kinh tế nói chung. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa về cơ bản cũng bao gồm 3 bộ phận cấu thành  (như luật pháp, quy tắc xã hội, cơ quan quản lý kinh tế của nhà nước và cơ chế vận hành nền kinh tế).

Tuy nhiên, do kiện kinh tế – chính trị – xã hội khác nhau nên thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam khác với thể chế kinh tế thị trường ở các quốc gia khác ….

Trước hết, khác biệt về mặt định hướng chiến lược thì thể chế KTTT định hướng XHCN phải nhắm tới mục tiêu : dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh (Đây là mục tiêu cơ bản của nước ta trong thời kỳ quá độ lên CHXH), do đó sẽ dẫn đến sự khác biệt về hệ thống luật pháp, quy tắc xã hội, chức năng của cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, các bạn nhé.

Thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam phục vụ lợi ích cho ai?

Thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam phục vụ lợi ích cho ai
Thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam phục vụ lợi ích cho người dân, do dân, vì dân

Thể chế kinh tế thị trường là sản phẩm của nhà nước, bởi nhà nước là chủ thể lập ra luật pháp, và tổ chức thi hành pháp luật. Nhà nước Việt nam về bản chất là nhà nước của dân, do dân, vì dân, vì thế thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam mục tiêu phục vụ lợi ích, vì lợi ích của nhân dân.

Xem Thêm Bài Viết  Tại sao nói Tiền là loại hàng hóa đặc biệt?

Do vậy, khi xã hội càng phát triển, nhu cầu của nhân dân, lợi ích của nhân dân, và mục tiêu kinh tế ngày càng thay đổi thì nhà nước phải xây dựng và không ngừng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường là tất yếu khách quan.

Sự cần thiết phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Chúng ta thấy rằng, thể chế kinh tế luôn luôn đi sau sự vận động, biến đổi của lực lượng sản xuất, cho nên, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là tất yếu và liên tục. Hay nói cách khác,  để xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhất thiết cần phải liên tục hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế của nó.

Cụ thể, thì sự cần thiết hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xuất phát từ 3 lý do cơ bản sau :

Thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chưa đồng bộ

Do kinh tế thị trường mới được hình thành và đang phát triển, nên thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chưa đồng bộ. Chưa đồng bộ có nghĩa là gì ? Chưa đồng bộ tức là sự thiếu thống nhất, chồng chéo về mặt nội dung, chức năng, nhiệm vụ của thể chế kinh tế. Ta có thể lấy ví dụ về sự chưa đồng bộ, thiếu thống nhất trong hệ thống luật pháp giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai chẳng hạn.

Về hoạt động đầu tư , khi xin cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất (dưới 10ha đất nông nghiệp) thì trong luật Đầu tư (điểm a khoản 1 Điều 32) quy định : “Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền chấp thuận cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất”; trong khi, Luật Đất đai thì lại Điều 58 lại xác định đó là thẩm quyền của Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh.

Điều này, làm cho doanh nghiệp đầu tư muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất dưới 10 ha không biết là xin đơn vị nào cấp phép là đúng?.

Hệ thống thể chế của chúng ta chưa đầy đủ

Khi chúng ta chuyển sang kinh tế thị trường từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung năm 1986, hệ thống thể chế kinh tế gồm luật pháp, quy tắc chuẩn mực, cơ quan quản lý kinh tế của nhà nước hay chủ thể kinh tế tất yếu sẽ phải điều chỉnh. Tuy nhiên, hiện nay, mặc dù có sự điều chỉnh, nhưng hệ thống thể chế của chúng ta vẫn chưa đầy đủ, bởi thể chế luôn luôn đi sau  sự phát triển của lực lượng sản xuất.

Ví dụ như : trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, các hình thức kinh doanh online (trên  facebook, youtube, ticktok) đang nở rộ, và phổ biến. Nhưng nhà nước hiện vẫn chưa có văn bản luật và cơ chế thu thuế từ các hoạt động kinh doanh online. Điều đó cho thấy về mặt thể chế kinh tế chúng ta còn thiếu và chưa đầy đủ.

Xem Thêm Bài Viết  5 chức năng của tiền tệ là gì? Đâu là chức năng quan trọng nhất của tiền tệ?

Hệ thống thể chế còn kém hiệu lực

hiệu quả thực thi chưa cao; chưa có đầy đủ các loại thị trường và các yếu tố của thị trường, chất lượng của chúng còn ở trình độ thấp.

Kinh tế thị trường được tạo lập bởi nhiều loại thị trường thành viên như : thị trường hàng hóa dịch vụ, thị trường lao động, thị trường BĐS, Thị trường tài chính và thị trường công nghệ. Các loại thị trường cơ bản này của chúng ta còn hoàn thiện hoặc ở trình độ thấp, nên hệ thống thể chế của chúng ta còn kém hiệu lực, hiệu quả thực thi chưa cao.

Ta lấy ví dụ Thị trường tài chính chẳng hạn, ở các nước phát triển, ngươi dân chủ yếu chi tiêu, mua sắm, nhận và trả lương bằng tiền điện tử, tiền chuyển khoản. Thị trường tài chính của họ tương đối hiện đại, nên nhà nước dễ dàng kiểm soát được dòng tiền lưu thông, kiểm soát được thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp.

Do đó, hạn chế chế thất thoát khoản thuế thu nhập cá nhân hay thuế doanh nghiệp cho ngân sách nhà nước. Còn đối với nước ta, thị trường tài chính đang trong quá trình hoàn thiện, cơ chế kiểm soát dòng tiền trong dân còn kém hiệu quả, giao dịch chủ yếu qua tiền mặt, nên nhà nước khó kiểm soát thuế thu nhập và thuế nghiệp, ngân sách bị thất thoát nhiều, hiện tượng tham ô tham nhũng, rửa tiền khó phát hiện.

Vai trò và chức năng của thể chế kinh tế thị trường định ướng xã hội chủ nghĩa

Thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam phục vụ lợi ích cho ai
Trong thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì mọi lợi nhuận, hiệu quả, năng lực cạnh tranh không ngừng được nâng lên

Khi chuyển sâng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nội dung cốt lõi:

  • Phát triển kinh tế đa thành phần, đa sở hữu.
  • Xóa bỏ hợp tác xã trong nông nghiệp, tập thể hóa và xác lập các hộ nông dân là các đơn vị có kinh tế tự chủ.
  • Trao quyền làm chủ ruộng đất, tư liệu sản xuất cho các hộ nông dân.
  • Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu tư liệu sản xuất, tài sản chính đáng của mọi người dân.
  • Mọi người, mọi tổ chức đều được trao quyền tự chủ sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật, thực hiện phân phối theo lao động và theo những hình thức khác pháp luật quy định.

Trong thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì mọi lợi nhuận, hiệu quả, năng lực cạnh tranh không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên cũng sẽ ẩn chứa nhiều rủi ro đôi khi là rất lớn.

Kết lại

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của chúng tôi giúp bạn hiểu hơn về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hi vọng những thông tin này là hữu ích và ý nghĩa đối với bạn nhé.

1/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *