Trắc Nghiệm Kinh Tế Vi Mô Chương 1 2 3

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô – Chương 1

Câu 1: Quy luật chi phí cơ hội tăng dần phù hợp với:?

A. Đường giới hạn khả năng sản xuất đi từ tây bắc sang đông nam B. Đường giới hạn khả năng sản xuất lõm so với gốc tọa độ C. Đường giới hạn khả năng sản xuất có độ dốc thay đổi D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Kinh tế học có thể định nghĩa là?

A. Nghiên cứu những hoạt động gắn liền với tiền và những giao dịch trao đổi giữa mọi người. B. Nghiên cứu của cải. C. Nghiên cứu con người trong cuộc sống kinh doanh thường ngày, kiếm tiền và hưởng thụ. D. Tất cả các lý do trên.

Câu 3: Lý thuyết trong kinh tế?

A. Hữu ích vì nó kết hợp được tất cả những sự phức tạp của thực tế. B. Hữu ích ngay cả khi nó đơn giản hóa thực tế. C. Không có giá trị vì nó là trừu tượng trong khi đó thực tế kinh tế lại là cụ thể. D. “Đúng trong lý thuyết nhưng không đúng trong thực tế”.

Câu 4: Lý do nào sau đây không phải là lý do tại sao lại nghiên cứu kinh tế học?

A. Để biết cách thức người ta phân bổ các tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra các hàng hóa. B. Để biết cách đánh đổi số lượng hàng hóa lấy chất lượng cuộc sống. C. Để tránh nhầm lẫn trong phân tích các chính sách công cộng. D. Tất cả các lý do trên đều là những lý do tại sao lại nghiên cứu kinh tế học.

Câu 5: Lý thuyết trong kinh tế học?

A. Có một số đơn giản hóa hoặc bóp méo thực tế. B. Có mối quan hệ với thực tế mà không được chứng minh. C. Không thể vì không thể thực hiện được thí nghiệm. D. Nếu là lý thuyết tốt thì không có sự đơn giản hóa thực tế. SaiXem đáp án

Xem Thêm Bài Viết  Phân tích nội dung, ý nghĩa nguyên lý mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển?

Câu 6: Nghiên cứu kinh tế học trùng với một số chủ đề trong?

A. Nhân chủng học. B. Tâm lý học C. Xã hội học D. Tất cả các khoa học trên.

Câu 7: Chủ đề cơ bản nhất mà kinh tế học vi mô phải giải quyết là?

A. Thị trường B. Tiền C. Tìm kiếm lợi nhuận D. Sự khan hiếm

Câu 8: Tài nguyên khan hiếm nên ?

A. Phải thực hiện sự lựa chọn B. Tất cả mọi người, trừ người giàu, đều phải thực hiện sự lựa chọn. C. Chính phủ phải phân bổ tài nguyên D. Một số cá nhân phải nghèo

Câu 9: Trong nền kinh tế thị trường hàng hóa được tiêu dùng bởi?

A. Những người xứng đáng B. Những người có quan hệ chính trị tốt C. Những người sẵn sàng và có khả năng thanh toán D. Những người sản xuất ra chúng

Câu 10: Thị trường nào sau đây không phải là một trong ba thị trường chính?

A. Thị trường hàng hóa B. Thị trường lao động C. Thị trường chung Châu Âu D. Tất cả đều đúng

Câu 11: Nhân dân biểu quyết cắt giảm chi tiêu của chính phủ nhưng hiệu quả kinh tế không khá hơn. Điều này sẽ?

A. Làm dịch chuyển đường giới hạn khả năng sản xuất ra phía ngoài B. Làm dịch chuyển đường giới hạn khả năng sản xuất vào phía trong C. làm cho đường giới hạn khả năng sản xuất bớt cong D. Chuyển xã hội đến một điểm trên đường giới hạn khả năng sản xuất có nhiều hàng hóa cá nhân hơn và ít hàng hóa công cộng hơn

Xem Thêm Bài Viết  Chia Sẻ Kinh Nghiệm Mang Bầu Con Trai Webtretho

Câu 12: Nghiên cứu hành vi của cả nền kinh tế, đặc biệt là các yếu tố như thất nghiệp và lạm phát gọi là?

A. Kinh tế học vĩ mô B. Kinh tế học vi mô C. Kinh tế học chuẩn tắc D. Kinh tế học thực chứng

Câu 13: Một lý thuyết hay một mô hình kinh tế là?

A. Phương trình toán học B. Sự dự đoán về tương lại của một nền kinh tế C. Cải cách kinh tế được khuyến nghị trong chính sách của chính phủ nhấn mạnh đến các quy luật kinh tế D. Tập hợp các giả định và các kết luận rút ra từ các giả định này.

Câu 14: Ví dụ nào sau đây thuộc kinh tế học chuẩn tắc?

A. Thâm hụt ngân sách lớn trong những năm 1980 đã gây ra thâm hụt cán cân thương mại. B. Trong các thời kỳ suy thoái, sản lượng giảm và thất nghiệp tăng C. Lãi suất thấp sẽ kích thích đầu tư. D. Phải giảm lãi suất để kích thích đầu tư

Câu 15: Ví dụ nào sau đây thuộc kinh tế học thực chứng?

A. Thuế là quá cao B. Tiết kiệm là quá thấp C. Lãi suất thấp sẽ kích thích đầu tư. D. Phải giảm lãi suất để kích thích đầu tư

Câu 16: Phải thực hiện sự lựa chọn vì?

A. Tài nguyên khan hiếm B. Con người là động vật biết thực hiện sự lựa chọn C. Những điều tiết của chính phủ đòi hỏi phải thực hiện sự lựa chọn D. Các biến có kinh tế có tương quan với nhau

Câu 17: Kinh tế học có thể định nghĩa là?

A. Cách làm tăng tiền lương của gia đình B. Cách kiếm tiền ở thị trường chứng khoán. C. Giải thích các số liệu khan hiếm D. Cách sử dụng các tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra các hàng hóa dịch vụ và phân bổ các hàng hóa dịch vụ này cho các cá nhân trong xã hội.

Xem Thêm Bài Viết  Kinh Nghiệm Vay Tiền Mặt Home Credit

Câu 18: Hàng hóa X có Ep = -0,5. Giá hàng hóa X tăng lên 10%, vậy doanh thu của hàng hóa X sẽ:

A. Tăng lên 5% B. Tăng lên 20% C. Tăng lên 4,5% D. Tất cả đều sai

Câu 19: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: QD= 100 – 2P. Tại mức giá bằng 40 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:

A. Giảm giá, giảm lượng B. Tăng giá, giảm lượng C. Giảm giá, tăng lượng D. Tăng giá, tăng lượng

Câu 20: Hàng hóa X ngày càng phù hợp hơn với thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:

A. Giá tăng, lượng giảm B. Giá giảm, lượng giảm C. Giá giảm, lượng tăng D. Giá tăng, lượng tăng

Câu 21: Giá hàng hóa thay thế cho hàng hóa X đang giảm mạnh, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:

A. Giá giảm, lượng tăng B. Giá giảm, lượng giảm C. Giá tăng, lượng giảm D. Giá tăng, lương tăng

Câu 22: Sự dịch chuyển của đường giới hạn khả năng sản xuất là do?

A. Thất nghiệp B. Lạm phát C. Những thay đổi trong công nghệ sản xuất D. Những thay đổi trong kết hợp hàng hóa sản xuất ra

Câu 23: Nghiên cứu chi tiết các hãng, hộ gia đình, các cá nhân và thị trường ở đó họ giao dịch với nhau gọi là?

A. Kinh tế học vĩ mô B. Kinh tế học vi mô C. Kinh tế học chuẩn tắc D. Kinh tế học thực chứng

Rate this post