Sáng Kiến Kinh Nghiệm Cấp Cơ Sở

Ngày 10/11/2020, Hội đồng sáng tạo tỉnh đã ban hành hướng dẫn số 03/HD-SKHCN về quy trình xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh và xác định phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả của sáng kiến. Hướng dẫn này nhằm tạo ra một quy trình rõ ràng và minh bạch cho việc xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở.

Một số vấn đề chung

1. Sáng kiến

Sáng kiến được định nghĩa tại Điều 3 của Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến.

2. Sáng kiến cấp cơ sở

Sáng kiến cấp cơ sở là sáng kiến được các cơ quan, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh hoặc cấp huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn; doanh nghiệp, hợp tác xã xét, công nhận và ứng dụng tại cơ quan, đơn vị đó.

Xem Thêm Bài Viết  Kinh Nghiệm Du Lịch Nha Trang Cho Gia đình

3. Sáng kiến cấp tỉnh

Sáng kiến cấp tỉnh là sáng kiến cấp cơ sở đã được áp dụng ở cơ sở và đã được nhân rộng hoặc có khả năng nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh hoặc ngành, lĩnh vực hoặc tối thiểu cần có 50% sở, đơn vị tương đương cấp huyện, thành phố có điều kiện áp dụng. Sáng kiến này cần được Chủ tịch UBND tỉnh xét, công nhận.

4. Đối tượng được công nhận là sáng kiến

Đối tượng được công nhận là sáng kiến thực hiện theo quy định tại Điều 3 và Thông tư 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Nơi yêu cầu công nhận sáng kiến cấp cơ sở

Tác giả sáng kiến có thể yêu cầu công nhận sáng kiến tại các cơ sở sau đây:
a) Tại cơ sở là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến;
b) Tại cơ sở được tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận giữa hai bên, với điều kiện chủ đầu tư tạo ra sáng kiến từ chối công nhận sáng kiến và không có thỏa thuận khác với tác giả sáng kiến;
c) Tại cơ sở được tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận giữa hai bên, trong trường hợp tác giả sáng kiến đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến.

6. Nơi yêu cầu công nhận sáng kiến cấp tỉnh

Hội đồng sáng kiến tỉnh (Thông qua Sở Khoa học và Công nghệ) là nơi yêu cầu công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

Xem Thêm Bài Viết  Bài Học Kinh Nghiệm Khi đi Thực Tập

7. Quyền nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến cấp tỉnh

  • Mỗi sáng kiến, tác giả chỉ có thể nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến một lần trừ trường hợp phải sửa đổi, bổ sung hoặc tách đơn theo quy định.
  • Đối với giải pháp chưa được áp dụng hoặc áp dụng thử, tác giả (đồng tác giả) có quyền nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến vào bất kỳ thời điểm nào từ khi tạo ra sáng kiến.
  • Đối với giải pháp đã được áp dụng, quyền yêu cầu công nhận sáng kiến là 01 năm kể từ ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu.

8. Công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến

Sáng kiến đề nghị xét, công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng ở cấp cao hơn thì phải được công nhận và đề nghị của cấp dưới.

Về Xét, Công Nhận Sáng Kiến Cấp Tỉnh

A. Cách Trình Bày Đơn Và Mô Tả Sáng Kiến Cấp Tỉnh

1. Thể thức Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến cấp tỉnh

1.1. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến cấp tỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.

1.2. Mỗi đơn yêu cầu công nhận sáng kiến chỉ áp dụng cho một giải pháp. Trường hợp tác giả có nhiều giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến thì không được gộp chung nhiều giải pháp đó vào trong một đơn, mà phải trình bày riêng trong từng đơn yêu cầu công nhận sáng kiến.

Xem Thêm Bài Viết  Kinh Nghiệm An Buffet Sen Tây Hồ

1.3. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến được tác giả đánh máy vi tính hoặc viết tay trên giấy A4, trừ trường hợp khi mô tả nội dung sáng kiến tác giả phải lựa chọn khổ giấy khác để trình bày các bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm cho phù hợp. Việc sử dụng ngôn ngữ trong đơn theo yêu cầu như sau:

Rate this post