Chúng tôi tại Gia Sư Glory rất coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chính Sách Bảo Mật này nhằm giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ, và bảo vệ thông tin cá nhân khi bạn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi qua website Gia Sư Glory. Đọc kỹ Chính Sách này và nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Loại Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

  • Thông tin cá nhân: Tên, địa chỉ email, số điện thoại nếu người dùng điện vào form liên hệ.

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn với mục đích:

  • Cung cấp và cải thiện dịch vụ.
  • Gửi thông báo và quảng cáo có liên quan.
  • Phân tích sử dụng dịch vụ để cải thiện chất lượng.

Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc công bố trái phép.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ, bán, trao đổi thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Thay Đổi về Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có quyền cập nhật Chính Sách Bảo Mật này tại bất kỳ thời điểm nào. Các thay đổi sẽ được đăng trên trang web này.

Liên Hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hay quan tâm nào về Chính Sách Bảo Mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: [email protected]