Bài Học Kinh Nghiệm Của Cuộc Kháng Chiến Chống Pháp

Cuộc kháng chiến chống Pháp đã để lại những bài học quý giá cho chúng ta. Thắng lợi đứng lên chống lại chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân của Pháp, vì độc lập tự do và dân chủ tiến bộ, đã thổi vào ngọn lửa sụp đổ từng mảng của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân và góp phần tích cực vào tiến trình phát triển của cách mạng thế giới.

TÓM TẮT

Nguyên Nhân Thắng Lợi

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ giành được thắng lợi là do các yếu tố cơ bản sau:

 • Có sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị và quân sự đúng đắn, có khối đoàn kết nhất trí của toàn dân, có mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng. Các đảng viên của Đảng đã xung phong gương mẫu, dũng cảm đi đầu trong cuộc chiến đấu.

 • Có sự đoàn kết chiến đấu toàn dân được tổ chức, tập hợp trong Mặt trận dân tộc rộng rãi – Mặt trận Liên – Việt, dựa trên nền tảng của khối liên minh công nhân, nông dân và trí thức.

 • Có lực lượng vũ trang gồm ba thứ quân làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. Đây là lực lượng trực tiếp đóng vai trò quyết định tiêu diệt địch trên chiến trường.

 • Chúng ta có chính quyền dân chủ nhân dân, một chính quyền của dân, do dân, vì dân. Đây là một công cụ sắc bén của Đảng để tổ chức toàn dân kháng chiến và xây dựng chế độ mới.

 • Có hậu phương ngày càng mở rộng và củng cố về mọi mặt, bảo đảm chi viện ngày càng nhiều sức người, sức của cho mặt trận.

 • Có sự liên minh chiến đấu của ba dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia chống kẻ thù chung và được sự đồng tình ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa, của các dân tộc bị áp bức và các lực lượng hoà bình tiến bộ trên thế giới.

Xem Thêm Bài Viết  Kinh Nghiệm Uống Iod Phóng Xạ

Những Bài Học Kinh Nghiệm

 • Kết hợp đúng đắn nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến. Nhiệm vụ chống phong kiến phải tiến hành có kế hoạch, từng bước để vừa phát triển lực lượng cách mạng, vừa giữ vững khối đoàn kết dân tộc.

 • Xác định và quán triệt đường lối chiến tranh nhân dân: toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào sức mình là chính. Đây là bí quyết thắng lợi của cuộc kháng chiến.

 • Vừa kháng chiến, vừa xây dựng chế độ mới, xây dựng hậu phương vững mạnh để đẩy mạnh kháng chiến.

 • Kiên quyết kháng chiến lâu dài, đi từ chiến tranh du kích lên chiến tranh chính quy. Kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh chính quy và chiến tranh du kích.

 • Xây dựng Đảng vững mạnh và bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, với đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, có chủ trương và chính sách kháng chiến ngày càng hoàn chỉnh, có ý chí quyết chiến và quyết thắng kẻ thù. Có đội ngũ đảng viên dũng cảm, kiên cường, là những chiến sĩ tiên phong trong chiến đấu và trong sản xuất.

Như vậy, cuộc kháng chiến chống Pháp đã để lại cho chúng ta những bài học vô cùng quý giá, từ việc lãnh đạo và tổ chức đúng đắn cho đến sự đoàn kết vững mạnh của toàn dân. Đây là nền tảng quan trọng để chúng ta tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng phát triển và mạnh mẽ.

Xem Thêm Bài Viết  Tiểu luận Kinh tế chính trị | Quy luật giá trị và vai trò của nó trong Kinh tế thị trường

Gia sư Glory

Rate this post